ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE 8/2009

odkazy na iné fóra, stránky, dokumenty, ktoré sa dotýkajú problematiky

Moderátor: Moderátori

ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE 8/2009

Odoslaťod racto » 18. Jan 2009 22:45

PDF formát zákona :

Kód: Vybrať všetko
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208782&FileName=zz2009-00008-0208782&Rocnik=20098/2009
ZÁKONz 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premáv¬kou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku orga¬nizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa ro¬zumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií1) (ďalej len „cesta") vodičmi vozidiel a chodcami.
(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a) autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,
b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
c) držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evi¬dencii ako držiteľ osvedčenia,
d) električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
e) hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara", „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!" alebo „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP"; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,
f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí ale¬bo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdra¬votným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa po¬hybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo ob¬dobnom športovom vybavení, pomocou mechanic¬kého alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicy¬kel alebo motocykel, alebo vedie zviera,
g) chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená
pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky
výškovo alebo iným spôsobom,
h) jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo
z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo
viacerých prípojných vozidiel,2)
i) krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
j) križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú ale-
bo spájajú,
k) križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadenia¬mi alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt"), prípadne inou oprávnenou osobou,3) l) motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa pís¬mena f) a trolejbus, m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo po¬hybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým obje¬mom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trva¬lým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,
n) neobmedzením povinnosť účastníka cestnej pre¬mávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,
o) neohrozením povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nija¬ké nebezpečenstvo,
p) orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)
q) pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej re¬publiky,

r) prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov; za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvo¬laných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou alebo opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou,
s) státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
t) účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa pria¬mo zúčastňuje cestnej premávky,
u) vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,
v) vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,
w) vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,
x) zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyh¬nutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
y) zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezá¬vislého od vôle vodiča,
z) zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne na¬vzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli, aa) zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vy¬robené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľ¬nohospodárske traktory a lesné traktory, samohyb¬né pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo staveb¬né stroje.
DRUHÁ ČASŤ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
PRVÁ HLAVA ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
§3
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1) Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať
pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.
(2) Účastník cestnej premávky je ďalej povinný
a) správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby ne¬ohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premáv¬ky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
b) poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
c) poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta sú¬visiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, str¬pieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.5)
(3) Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňova¬nie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnos¬ťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiest¬nenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použi¬tie, je zakázané.
§4
Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný
a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzko¬vať v cestnej premávke,6)
b) mať pri sebe platné doklady predpísané týmto záko¬nom alebo osobitným predpisom,7)
c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
d) brať ohľad na vozidlo označené osobitným označe¬ním a na označené výcvikové vozidlo autoškoly,8)
e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chod¬com, najmä deťom, osobám so zdravotným postih¬nutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,
f) dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho ne¬smie ohroziť,
g) pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyža¬duje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,
h) zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcu-
dzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho
výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho do-
hľadu,
i) zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo vý-
hľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré
môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia
vozidla.
(2) Vodič nesmie
a) viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadr¬žania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa učí

viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povo¬lenú jazdu podľa § 70 ods. 3 a § 71 ods. 2,
b) požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návy¬kovú látku,9)
c) viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návy¬ková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme,
d) viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže zní¬žiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
e) viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je zní¬žená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,
f) odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa pod¬mienky na vedenie vozidla ustanovené týmto záko¬nom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,
g) ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo ces¬ty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cú¬vaní,
h) ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre
cyklistov,
i) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
j) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obme¬dzovať plynulosť cestnej premávky,
k) znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to
nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, l) počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj ok¬rem telefonovania s použitím systému „voľné ruky" alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvi¬sí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"), ozbrojených bezpečnostných zbo¬rov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej in¬formačnej služby pri plnení svojich úloh, m) používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojace¬ho vozidla v chode,
n) použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyho¬tovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Poli¬cajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.
(3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na ces¬tách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s oso¬bitnými predpismi10) použije
a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločen¬ským alebo iným verejným podujatím,
b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,
c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybár¬skeho práva alebo ich kontrolou,
d) na záchranné práce,
e) na práce vo verejnom záujme,
f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriad¬ku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu,
g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zaria¬denia,
h) v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prie-
skumnou činnosťou alebo
i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhla¬som jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.
(4) Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vo¬zidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priecho¬dom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chod¬com alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča elek¬tričky.
(5) Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie vjazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť; pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta.
§5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1) Vodič motorového vozidla kategórie Ps11)najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L12)je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona. Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov; to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnost¬ným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca.
(2) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas

jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na spolujazdca na motorovom vozidle kategórie L1e,L3e aL4e.13)
(3) Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vyba¬vené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať bezpeč-nostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi 15)
(4) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlost¬ným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povin¬ný jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stup¬ňom, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy
(5) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jaz¬de do svahu povinný umožniť prejazd rýchlejších vozi¬diel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povin¬ný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel
§6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1) Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie
vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vede-
nie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným pred-
pisom,17) nemá pri sebe platné doklady ustanovené na
vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej ná-
vykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je
inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná
(2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie
a) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky,
b) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo obmedze¬nú alebo zakázanú jazdu,
c) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadenia¬mi, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov po¬užívaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(3) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby
sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a nále-
žite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky.
(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo za-meniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polí¬cie, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.
(5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje oso¬by, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, prie¬zvisko a adresa pobytu.
(6) Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vo¬zidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a prie¬zvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vo¬zidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzko¬vateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bez¬pečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťa¬huje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny or¬gán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.

§7
Povinnosti inštruktora autoškoly
Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na ve¬denie motorového vozidla a pri vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďa¬lej len „odborná spôsobilosť") má povinnosti vodiča motorového vozidla.

§8
Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) je povinná toto zariadenie použiť; to ne¬platí pre
a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpeč¬nostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej po¬lície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, ban¬skej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva,

Slovenskej informačnej služby a prepravované oso¬by, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na ve¬denie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,
c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s vý¬nimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených vosobitnom predpise,18)
d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedče¬ním o oslobodení od použitia bezpečnostných systé¬mov vozidla.19)
(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťa¬huje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.
DRUHÁ HLAVA JAZDA VOZIDLAMI
§9
Spôsob jazdy
(1) Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pru¬hu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazd¬ného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.
(2) Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýba¬ní sa prekážke cestnej premávky; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.
(3) Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí po-hyb chodcov.
§10
Jazda v jazdných pruhoch
(1) Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostat¬ných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na od¬bočovanie.
(2) Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s naj¬väčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujú¬cou 3 500 kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková d垬ka presahuje 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlos¬ťou do 45 km.h-1 použiť na jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostat¬ných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.
(3) V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdný-
mi pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odse¬ku 2, na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1
a2.
(4) Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazd¬nými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premáv¬ka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním, vo¬zidlá môžu ísť súbežne vedľa seba (ďalej len „súbežná jazda"). Pri súbežnej jazde sa nepovažuje za predchá¬dzanie, ak vozidlá idú v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu.
(5) Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič pou¬žíva ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.
(6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť vjazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktoré¬ho prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zme¬ne smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pru¬hu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou.
(7) Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajú¬ci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pru¬hu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajú¬cemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa vzťahuje primerane pri pre¬chádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazd¬ných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazd¬nými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere
jazdy.
(8) Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť tento pruh. Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu.
(9) V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vo¬zidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.
(10) Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom
pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúce-
ho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodi-
čovi prvého vozidla nachádzajúceho sa vjazdnom pru-
hu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva
znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci
prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo
voľnom jazdnom pruhu.
(11) Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené,

jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.
Jazda v mimoriadnych prípadoch
§11
(1) Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť len vte¬dy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bez¬pečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu. Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo.
(2) Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočo¬vaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi električkovým koľajo¬vým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky ale¬bo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to. Pritom vodič nesmie ohroziť ani obmedziť električku v jazde.
(3) Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vo¬zidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné pred-chádzanie.
§12
(1) Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vy¬hradený jazdný pruh určený, primerane § 11 ods. 2 a § 19 ods. 4; ak je vyhradený jazdný pruh vyznačený na električkovom koľajovom páse, aj § 19 ods. 5.
(2) Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne.
(3) Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.
(4) Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.
(5) Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu.
§13
(1) Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá na¬stupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.
(2) Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej ve¬rejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystu¬pujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb ale¬bo do neho nastupujúcu.
§14
Obchádzanie
(1) Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavi¬lo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani ob¬medziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej pre¬mávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zme¬ne smeru jazdy.
(2) Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na mož-nosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vo¬dič venovať, ak ide o autobus označený ako autobus prepravujúci deti.
§15
Predchádzanie
(1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vo¬zidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochyb¬nosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebež¬nom jazdnom pruhu.
(2) Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obme¬dziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďu¬je; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla.
(4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.
(5) Vodič nesmie predchádzať,

a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo ale¬bo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v pro¬tismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej pre¬mávky,
d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznače¬nom na vozovke v tom istom smere jazdy,
e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to ne¬platí pre prípad uvedený v odseku 1,

f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chod¬ca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malé¬ho motocykla jazdiaceho po krajnici,
g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné do-končenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postran¬ného vozíka alebo nemotorového vozidla,
h) pri jazde cez železničné priecestie,
i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rých¬losťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr.
§16
Rýchlosť jazdy
(1) Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schop¬ný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má roz¬hľad.
(2) Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s naj¬väčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujú¬cou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h4. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km.h4 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h4.
(3) Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozid¬lom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s najvä謚ou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prí¬pustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-1.
(4) Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlost¬nej ceste v obci, najviac 90 km.h-1.
(5) Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rých¬losť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo do-pravným zariadením.
(6) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odse¬koch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením dovolená vyššia rýchlosť; to neplatí pre vodiča motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevy¬šujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla.
(7) Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvä謚iu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.
(8) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odse¬koch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

§17
Vzdialenosť medzi vozidlami
(1) Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním do¬držiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rých¬losť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.
(2) Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne za¬radiť.
(3) Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou v takej vzdia-lenosti, aby umožnil prejazd pozdĺž električky ostat¬ným vodičom.

§18
Vyhýbanie
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka. Ak je¬den z nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné. Ak sa vodič nemôže vy¬hnúť protiidúcej električke vpravo, vyhýba sa jej vľavo.

§19
Odbočovanie
(1) Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatr¬nosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odboču¬je, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou ne¬smie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.
(2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dl¬hého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vy¬bočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len zname¬nie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v čas¬ti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vo¬diči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotoro¬vým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motoro¬vého vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo

je povinný dať prednosť vjazde električke, ak je povole¬ná jazda pozdĺž električky vľavo.
(5) Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idú¬ceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva zna¬menie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.
§20
Jazda cez križovatku
(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde", je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste ok¬rem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v or-ganizovanom útvare.
(2) Ak prednosť vjazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
(3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou vjazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dáva-nia prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.
(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť vjazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.
(5) Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označe¬ného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodr¬žať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vo¬dič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.
§21
Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľ¬nej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obyt¬nej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať pred¬nosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
(2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd na ces¬tu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(3) Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.
§22
Otáčanie a cúvanie
(1) Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na kri¬žovatke aj § 20.
(2) Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účast¬níkov cestnej premávky.
(3) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie ale¬bo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej oso¬by.
(4) Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať
a) na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tes¬nej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
b) na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo doprav¬né zariadenie,
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,
d) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
e) v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
f) na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,
g) na moste.
Zastavenie a státie
§23
(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbliž-šie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľa¬vo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prí¬padne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri za¬stavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh ši¬roký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.
(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vo¬dič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z par¬kovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej l,2 m.
(4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.
(5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky; pri¬tom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to zní¬žením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie ohroziť najmä vo¬dičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.
§24
(1) Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupu-

júcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účast¬níkov cestnej premávky.
(2) Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že ne¬bude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla ne¬oprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vy¬bavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vo¬dič je povinný ho použiť. Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy povinne vybavených zakladacími klinmi je povinný ich použiť, ak treba zabezpečiť vozid¬lo alebo súpravu proti pohybu.
(3) Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenos¬ným výstražným trojuholníkom, je povinný tento troj-uholník použiť počas núdzového státia, najmä pri pre¬rušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vo¬zidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povin¬ný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.
§25
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz nepla¬tí v obci na križovatke tvaru „T" na náprotivnej stra¬ne vyúsťujúcej cesty,
e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastáv¬ky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdia¬lenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený prí¬slušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú
značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu
spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer
jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci
údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov, l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo ná¬stupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný as¬poň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m, m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre kto¬ré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovole¬né dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh ši¬roký najmenej 3,5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjaz¬dov z objektov určených na zásobovanie alebo par¬kovacích miest.
(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s vý¬nimkou núdzového státia.
§26
Zastavenie vozidla v tuneli
(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vo-
zidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, ale-
bo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vo-
dič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
a) vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,
b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,
c) oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej do¬hľad nad prevádzkou tunela.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvo-reným ohňom.
(3) Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykoná-vajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.
(4) Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby ne¬smú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej pre¬mávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.
(5) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až

4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované osoby.
Železničné priecestie
§27
(1) Pred železničným priecestím vodič je povinný po¬čínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
(2) Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jaz¬du, smú vozidlá prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
(3) Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlos¬ťou najviac 30 km.h-1; ak na priecestnom zabezpečova¬com zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1.Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
(4) Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železnič¬nej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vy¬konať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
(5) Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiest¬nená dopravná značka „Stoj, daj prednosť vjazde!", vo¬dič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktoré¬ho má náležitý rozhľad na trať.
§28
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo preru¬šovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
b) sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho za¬riadenia,
c) sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú zá¬vory,
d) už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
e) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky že¬lezničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svet¬lom v hornom polkruhu,
f) situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedo¬voľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval vjazde.
§29
(1) Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádz¬ky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez že-lezničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červe¬nou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ju po¬slúchnuť; pritom neplatí § 28 písm. a) až d).
(2) Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.
§30
Znamenie o zmene smeru jazdy
(1) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premáv¬ky.
(2) Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy.
(3) Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerový¬mi svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu. Ak to vyžadujú okolnosti, naj¬mä ak znamenie dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné najmä pre šírku ná¬kladu alebo za zníženej viditeľnosti, musí dávať zname¬nie spôsobilá a náležite poučená osoba alebo sa musí použiť iný zreteľný spôsob. Inak vodič smie zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci cestnej premávky.
(4) Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerový¬mi svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Zna¬menie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred za¬čatím jazdného úkonu.
(5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10
ods. 6.
§31
Výstražné znamenie
(1) Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho ne-bezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.
(2) Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušo¬vaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo diaľ¬kových svetlometov; na upozornenie vodiča predchá¬dzaného vozidla ho smie dávať aj v obci.
(3) Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel možno v iných prípadoch použiť len za podmienok pod¬ľa odseku 1.

(4) Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyh¬nutne potrebnom čase.
Osvetlenie vozidla
§32
(1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v§ 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlo¬mety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.
(2) Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vo¬zovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, stroj vedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred železnič-ným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.
(3) Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.
(4) Vodič smie jazdiť a js parkovacími alebo obrysový¬mi svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené.
(5) Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlo-metov a svietidiel, ktoré nie sú predpísané.
§33

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci namies¬te, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce musí mať aspoň na strane privrátenej k stredu cesty rozsvietené parkovacie alebo obrysové svietidlá, prípadne musí byť osvetlené na strane privrá¬tenej k stredu cesty aspoň jedným svietidlom viditeľ¬ným spredu i zozadu, pričom toto svietidlo nesmie byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu vo¬zidla; to neplatí na parkovisku.
§34
Vlečenie motorového vozidla
(1) Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.
(2) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú aj na vodiča vlečeného motorového vozidla. Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú po¬vinní vopred sa dohodnúť na spôsobe dorozumievania počas jazdy.

(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vo¬zidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava; v takom prípade musí byť vlečené motorové vozidlo vy-bavené vzadu prenosným osvetlením vozidla s napoje¬ním na vlečné vozidlo.
(4) Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovo¬ľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom mo-torovom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené svietidlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym ne-oslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom. Tieto svietidlá musia byť dobre viditeľné a ne¬smú byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného ob¬rysu motorového vozidla.
(5) Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vle¬čenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom. Za motoro¬vým vozidlom s prívesom sa nesmie vliecť iné motorové vozidlo. Motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia a autobus sa smú vliecť len bez prepravova¬ných osôb; nákladný automobil sa smie vliecť len bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. Motocy¬kel bez postranného vozíka sa nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo.
(6) Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motoro¬vých vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny pred¬pis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republi¬ky (ďalej len „ministerstvo vnútra").
Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
§35
(1) Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je použí¬vanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič moto¬rového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1.
(2) Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchá¬dzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to urče-ných. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici je vodič povinný použiť pripájací jazdný pruh. Tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič je po¬vinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebež¬ných jazdných pruhoch.
(3) Vodič motorového vozidla kategórie N,20)ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.
(4) Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vychádzajúceho z diaľnice, pri súbežnej jazde a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vo-

zizla použitého pri vykonávaní činností spojených so správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel a činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku a na vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
§36
(1) Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakáľa-
ne
a) zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, keď vozidlo musí stáť na krajnici, a ak to nie je možné, na vozovke, pričom také vozidlo musí vodič vždy označiť ako prekážku cestnej premávky,
b) otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

(2) Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno do-siahnuť na rovine rýchlosť podľa § 35 ods. 1, musí diaľ¬nicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť.
(3) Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vte¬dy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. Vozidlo sa smie vliecť len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu, kde musí diaľnicu opustiť.
(4) Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.
§37
(1) Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste.
(2)Akniejev§35a36ustanovenéinak, platia pre premávku na diaľnici a na rýchlostnej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.
§38
Osobitosti premávky v zimnom období
(1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrst¬va, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kate¬górie M1 aN119) môže také vozidlo použiť v cestnej pre¬mávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S", „M.S." alebo „M & S"; motorové vozidlá kategórie M2,M3, N2 aN3 musia byť vybavené takými pneumatikami as¬poň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí

a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontova¬ná náhradná pneumatika alebo pneumatika na nú¬dzový dojazd,
b) pre terénne motorové vozidlo,21)
c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verej¬nom záujme podľa osobitného predpisu.22)
(3) Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vo¬zovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo ná¬mraza.
§39
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. trie-
dy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500
kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou cel-
kovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným
vozidlom
a) v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý na¬sleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
(3) Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbroje¬ných zborov, Vojenskej polície, Hasičského a zá¬chranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby,
b) vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho mate¬riálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníc¬keho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariade¬niach,
c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na naklád¬ku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lieta¬diel,
d) vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc po¬honnými látkami,
e) vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)
f) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kul¬túrnych podujatí,
g) vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,
h) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich ná-
sledkov, ako aj pri živelných pohromách,
i) vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údrž¬bou, opravami a výstavbou ciest,

j) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku
sezónnu prepravu, k) vozidlá použité na prepravu potravín alebo na pre¬pravu živých zvierat,
l) prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa pís¬men b) až k).
(4) Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené v odseku 3.
(5) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych ko-munikácií a účelových komunikácií zakázané; to ne¬platí

a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy,
b) pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbro¬jených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slo¬venskej informačnej služby a zvláštne motorové vo¬zidlá použité na odstraňovanie havárií a ich násled¬kov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
c) ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel do¬volené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.25)
(6) Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým
vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou
ako 600 mm. Na ceste II. triedy je takýmto vozidlám za-
kázaná jazda
a) v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,
b) v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a).
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§40
(1) Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstraž¬né znamenie"), nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až e). Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa zvláštne výstražné znamenia (ďalej len „vozidlo s prá¬vom prednostnej jazdy"), je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.
(2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zbo¬rov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojen¬ského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasič¬ských jednotiek, Horskej záchrannej služby, zá¬chrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou živo¬ta a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných dele¬gácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri pre¬prave ústavných činiteľov alebo členov zahranič¬ných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave
jeho predsedu,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republi¬ky pri preprave jeho predsedu,
j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri
preprave generálneho prokurátora, l) obecnej polície, ktoré určí obec.
(3) Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípa¬doch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdra¬via alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných zna¬mení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou pre¬nosného zariadenia.
(4) Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žia¬da,
b) účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,
c) zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné zna¬menie používať,
d) územný a časový rozsah používania zvláštnych vý¬stražných znamení.

(5) Rozsah a podmienky používania zvláštnych vý¬stražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom vyrozumie jeho držiteľa.
(6) Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorové¬ho vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny najme¬nej dvojročnú prax.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zbo¬rov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slo¬venskej informačnej služby s právom prednostnej jaz-

dy. Na sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi vozidlo vybavené.
(8) Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj za¬staviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednost¬nej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.
(9) Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vo¬zidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozi¬diel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky.

(10) Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombi-nácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.
(11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.
(12) Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.
(13) Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim použí¬vanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.
(14) Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných zna-mení.
§41
(1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky.
(2) Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodr¬žiavať ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na po¬trebnú opatrnosť.
(3) Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.
(4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodi¬čov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bez-pečnostných zborov alebo ozbrojených zborov vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

§42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych výstraž¬ných znamení upravuje osobitný predpis.26)

§43
Prekážka cestnej premávky
(1) Kto spôsobil prekážku cestne
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod sergej » 18. Jan 2009 23:19

Vykonávacia vyhláška v PDF (4,8 MB):
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/defau ... ocnik=2009
Obrázok používateľa
sergej
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 160
Založený: 20. Feb 2005 09:28
Bydlisko:

Odoslaťod Ondra O.K. » 19. Jan 2009 08:22

Chapu dobre ze §16, odst. 6 dovoluje osobnimu autu jet na normalni silnici, rychleji nez 90 km/h, pokud je to povoleno?

Znamenalo by to ze se na nekterych usecich, ktere splnuji dobre parametry, muze zvysit max. rychlost (kdyz teda bude urednik chtit)?.. napada me napr. usek I/18 pod Spisskym hradem...
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Odoslaťod i15 » 19. Jan 2009 22:37

ano, nieco take slubili este ked sa len zakon schvaloval... ale obavam sa, ze sa nenajde dost ochotnych uradnikov :?
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 20:49
Bydlisko: vo výslužbe

Odoslaťod Tomas PO » 20. Jan 2009 13:48

i15 napísal:ano, nieco take slubili este ked sa len zakon schvaloval... ale obavam sa, ze sa nenajde dost ochotnych uradnikov :?

Plati to ale aj pre NDS a ta je predsa len trtosku pruznejsia...
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 975
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Odoslaťod i15 » 20. Jan 2009 16:58

Inak som si vsimol, ze smerovo rozdelena stvorprudovka medzi presovskym sidliskom Sekcov a Luboticami lezi po novom v intraviliane Lubotic, takze tam plati 60tka... od februara bude 50. Dame stavku, ci tam daju znacku povolujucu vyssiu rychlost? :)
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 20:49
Bydlisko: vo výslužbe

Odoslaťod Tomas PO » 20. Jan 2009 21:05

i15 napísal:Inak som si vsimol, ze smerovo rozdelena stvorprudovka medzi presovskym sidliskom Sekcov a Luboticami lezi po novom v intraviliane Lubotic, takze tam plati 60tka... od februara bude 50. Dame stavku, ci tam daju znacku povolujucu vyssiu rychlost? :)

Lubotice robia vsetko naopak. Ocakavam tridsiatku a spomalovacie pruhy.
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 975
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Odoslaťod Nevedko » 21. Jan 2009 13:05

Ja som zasa počul, že v Bratislave na Púchovskej (4-prúdová výpadovka cez Raču smerom na Pezinok) sú už namontované značky s MPR 80 km/h. Dávno som tade nešiel, je to pravda?
Obrázok používateľa
Nevedko
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 454
Obrázky: 3
Založený: 21. Jún 2005 08:44

Odoslaťod Nevedko » 25. Jan 2009 23:59

Nevedko napísal:Ja som zasa počul, že v Bratislave na Púchovskej (4-prúdová výpadovka cez Raču smerom na Pezinok) sú už namontované značky s MPR 80 km/h. Dávno som tade nešiel, je to pravda?


No tak si aj sám odpoviem, keď som už tú "fámu" vypustil:
Pravda je taká, že múdre hlavy na DI posunuli hranicu mesta Bratislava (značka začiatok/koniec obce) asi o 1 km ďalej. Pôvodne Bratislava končila smerom na Pezinok hneď za pumpou Slovnaft, teraz je koniec obce až pri tej bývalej policajne búde kus za nadjazdom na BEZku. No a na celom tomto úseku, kde sa predtým dalo jazdiť 90 km/h, je teraz značka MPR 80 km/h.
Obrázok používateľa
Nevedko
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 454
Obrázky: 3
Založený: 21. Jún 2005 08:44

Odoslaťod aquila » 26. Jan 2009 10:01

inak taketo posunutia robili viacere, posunuli aj znacku od rajky .. a tiez by tam mohli dat MPR 80kmh .. nehovoriac, ze s pridanim 50tky, s ktorou mimochodom plne suhlasim, by viacero usekov mohli dat na 80kmh, alebo aspon 70kmh .. a to nielen v BA ..
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 505
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

Odoslaťod racto » 29. Jan 2009 08:41

Cyklisti a nový zákon o cestnej premávke


http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=83034#83034
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod racto » 04. Feb 2009 22:17

Sadzobník pokút uverejnený na stránke Ministerstve vnútra

Kód: Vybrať všetko
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/uputavky/Sadzobnik%20pokut.pdf
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod racto » 09. Feb 2009 21:42

Karta prvej pomoci :


Kód: Vybrať všetko
http://www.subory.sk/download/246421/KARTA.pdf
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod konstrukt » 09. Feb 2009 23:53

Sú niekde na internete nové testy na vodičské oprávnenie?
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod racto » 06. Mar 2009 19:18

konstrukt napísal:Sú niekde na internete nové testy na vodičské oprávnenie?No tak som včera kutral na jednom nemenovanom warese a čo som našiel :) Nové testy na autoškolu. Tak niekto si musel riadne švihnúť :)

tu dávam linky z tej stránky :

Autoskola 2009 - testy

Formát: jpg

Kód: Vybrať všetko
http://rapidshare.com/files/191261543/Autoskola_2009_-_testy.rarKód: Vybrať všetko
http://www.mediafire.com/?vdmic45iy2j


Kód: Vybrať všetko
http://www.subory.sk/download/244440/Autoskola.2009.-.testy.rar
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod Ondra O.K. » 27. Apr 2009 13:11

Uz jste si koupili Kartu prvej pomoci a setkali s jejim vyzadovanim?

Kolik stoji a jde koupit v lekarnach?

Myslite ze tyto povinnost plati i pro cizince? Co kdyz se nikde jinde nedelaji lekarnicky v cervene barve. Mam si na Slovensku koupit slovenskou verzi lekarnicky?

Proc tady nezafungovala EU?
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Odoslaťod Dialniciar » 27. Apr 2009 15:57

Ondra O.K. napísal:Uz jste si koupili Kartu prvej pomoci a setkali s jejim vyzadovanim?

Kolik stoji a jde koupit v lekarnach?

Myslite ze tyto povinnost plati i pro cizince? Co kdyz se nikde jinde nedelaji lekarnicky v cervene barve. Mam si na Slovensku koupit slovenskou verzi lekarnicky?

Proc tady nezafungovala EU?


Nekúpil a nikto ju odo mňa nežiada.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod ELZ » 27. Apr 2009 22:50

Jozef Drahovsky sa venoval aktualnej vyhlaske k tejto teme http://drahovsky.blog.sme.sk/c/191775/Nove-autolekarnicky-a-karta-prvej-pomoci-od-1maja-2009.html kde podla aktualneho znenia k lekarnicke predanej do 1.5.2009 nepotrebujes kartu prvej pomoci.

2. Niekede som videl, ze stoji 0,3 EUR, ale ber to s rezervou. Pytal som ju na pumpe, tam ju nemali, nejake lekarne obehnem zajtra.

3. Podla mna je ta povinnost vseobecna, nakolko je to povinna vybava vozidla - ako napr. v Rakusku musis jazdit do 15.4 na zimnych gumach, tu musis mat toto - holt chcelo by to jednotne pravidla aspon v ramci EU.

4. Podla mna to nespada do kompetencie EU.
ELZ
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 966
Obrázky: 0
Založený: 13. Máj 2005 07:05

Odoslaťod Ondra O.K. » 13. Máj 2009 16:34

Pro zajimavost - podobnou vec se rozhodlo zavest i MD CR, viz http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=75&t=403

Novym obsahem lekarnicky by mela byt karta prvni pomoci a termoizolacni deka. Zatim nevrhuji termin doplneni lekarnicek do r.2011, karta by mela byt zdarma ke stazeni..

Zvlastni jak se MD CR prip RSD inspiruji na Slovensku, pred par dny se vyjadrili ze by se daly stavet levnejsi dalnice s horsimi parametry po zmene technicke normy, ted tohle... :)
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Odoslaťod Ondra O.K. » 13. Máj 2009 16:37

OT: No jo, ja si az ted uvedomil ze od minuleho tydne je novy ministr dopravy Gustav Slmecka, puvodem Slovak :D tak odtud vitr fouka 8)
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Odoslaťod Ondra O.K. » 18. Máj 2009 07:09

Novinka o lekarnickach z ceskeho tisku:

Narozdíl od slovenských kolegů však zástupci českého ministerstva dopravy jasně říkají, že obsah autolékárničky bude povinný pouze pro auta registrovaná v Česku. Před národními zákony má totiž přednost Vídeňská úmluva o silničním provozu. "Zatímco dopravní pravidla, například nejvyšší povolená rychlost nebo povinné autosedačky, platí pro všechny řidiče projíždějící danou zemí, tak povinná výbava a další technické náležitosti se řídí jen státem registrace vozidla," upozorňuje Ptačinský.
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Re: ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE 8/2009

Odoslaťod racto » 23. Feb 2010 21:27

Ja neviem či ste si všimlu ale zákon obsahuje dosť zaujímavostí. Mňa upútalo napríklad toto:

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené,jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom
prúde za sebou.


No neviem ako vy ale ja som s toho baran.
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Re:

Odoslaťod kraken » 24. Feb 2010 12:34

Ondra O.K. napísal:Novinka o lekarnickach z ceskeho tisku:

Narozdíl od slovenských kolegů však zástupci českého ministerstva dopravy jasně říkají, že obsah autolékárničky bude povinný pouze pro auta registrovaná v Česku. Před národními zákony má totiž přednost Vídeňská úmluva o silničním provozu. "Zatímco dopravní pravidla, například nejvyšší povolená rychlost nebo povinné autosedačky, platí pro všechny řidiče projíždějící danou zemí, tak povinná výbava a další technické náležitosti se řídí jen státem registrace vozidla," upozorňuje Ptačinský.


To je blbý, to je blbý :?

A nešlo by tu povinnou výbavu zařadit mezi dopravní pravidla a tím obejít nadnárodní zákony? :lol:
Obrázok používateľa
kraken
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 375
Založený: 25. Aug 2008 13:14
Bydlisko: Czechoslovakia (CS)

Re: ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE 8/2009

Odoslaťod racto » 10. Apr 2010 15:14

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. marca 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viewtopic.php?f=11&t=13319&p=105857#p105857
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Re: ZÁKON O CESTNEJ PREMÁVKE 8/2009

Odoslaťod racto » 10. Apr 2010 15:18

Obrázok

Obrázok
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva


Naspäť na Linky a dokumenty

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.