Tunely a tunelovacie metódy

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Vetranie v tuneloch

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 15:25

Vetranie tunela: súhrn zariadení zabezpečujúcich udržiavanie dostatočnej kvality ovzdušia v tuneli pri normálnej prevádzke ako aj v krízových situáciách.

Prirodzené vetranie: výmena vzduchu v tuneli cez portály tunela, pri ktorom dochádza k pozdĺžnemu prúdeniu z dôvodu piestového účinku dopravy, piestového účinku rozdielov teplôt a meteorologických tlakových rozdielov medzi portálmi.

Mechanické vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení.

Pozdĺžne vetranie: výmena vzduchu v tuneli výlučne v pozdĺžnom smere pomocou prúdových ventilátorov v dopravnom priestore tunela.

Polopriečne vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení, pri ktorom sa čerstvý vzduch privádza z vetracieho kanála do dopravného priestoru po celej dĺžke tunela, pričom sa odvod vzduchu uskutočňuje cez portály.

Priečne vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení, pri ktorom sa čerstvý vzduch privádza z vetracieho kanála do dopravného priestoru a zároveň sa znečistený vzduch odsáva z dopravného priestoru do kanála na odvod vzduchu po celej dĺžke tunela.

Zdroj: SSC
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 15:40

Piestový efekt

Zabezpečí, že vjazdovým portálom sa dostáva do tunela čerstvý vzduch a má tak pozitívny efekt na vetranie v tuneloch.

Záleží ale aj od toho aký velký tunel je. Často sa moderné vlakové tunely už stavajú tak (týka sa aj metra), že vlak ktorý dôjde na stanicu tak už neodfúkne cestujúcim čapice z hlavy. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Nevedko » 14. Feb 2007 15:52

Honda napísal:Záleží ale aj od toho aký velký tunel je. Často sa moderné vlakové tunely už stavajú tak (týka sa aj metra), že vlak ktorý dôjde na stanicu tak už neodfúkne cestujúcim čapice z hlavy. :wink:

A ako sa to technicky vyriesi, aby sa ten tlaceny vzduch rozptylil? Nejake vyrovnavacie komory, alebo odvodne kanaly na stenach tunela? Celkom by ma to zaujimalo.
Obrázok používateľa
Nevedko
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 454
Obrázky: 3
Založený: 21. Jún 2005 08:44

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 17:24

Nevedko napísal:
Honda napísal:Záleží ale aj od toho aký velký tunel je. Často sa moderné vlakové tunely už stavajú tak (týka sa aj metra), že vlak ktorý dôjde na stanicu tak už neodfúkne cestujúcim čapice z hlavy. :wink:

A ako sa to technicky vyriesi, aby sa ten tlaceny vzduch rozptylil? Nejake vyrovnavacie komory, alebo odvodne kanaly na stenach tunela? Celkom by ma to zaujimalo.


Základ je práve vo vzduchotechnike, ktorá sa v tunely použije. :wink:

V prípade, že sú tunely dva vedla seba, tak napr. konkrétne v Eurotunely sú oba tubusy navzájom spojené 250 m kanálami na zníženie tlaku (PRDs) krížom nad servisným tunelom bez toho, aby sa dotkli. Zoženiem viac infos aj s fotos konkrétne k tomuto systému.

Celkovo je piestový efekt fyzikálnym javom, pretlak a podtlak za vlakovou súpravou, netýka sa áut v dialničných alebo cestných tuneloch (až tak len v nejakých velkých, min. 3 jazdné smery ale neni efekt výrazný, lebo auto v tunely nezabera taku plochu ako vlak v tunely) a celý piestový efekt je výrazne ovplyvnený práve vetraním tunelov a aj staníc (v prípade metra - ale aj v prípade normálnych staníc (velkých)). Väčšinou je piestový efekt neregulovaný.

Dá sa mu brániť práve tým, aké vetranie sa použije a špeciálne systémy (až ide o dva tunely vedla seba tak ten kanál PRDs jako som spomenul).
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:27

Pár definícií:

Tunel: líniový podzemný objekt s pozdĺžnym sklonom do 45° (100%) vrátane a plochou výrubu väčšou alebo rovnou ako 16 m2, rozlišuje sa jednorúrový, dvojrúrový resp. viacrúrový tunel; STN 73 75011)

Podzemný objekt: stavebný objekt, nad ktorým je vrstva pôvodnej horniny alebo zásypu; STN 73 7501
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:54

Konštrukčné časti tunelov a štôlní

Konštrukcia tunela: konštrukcia, ktorá zabezpečuje vnútorný priestor tunela, odporuje tlaku horniny a/alebo vody a chráni tunel pred podzemnou vodou; pri razených tuneloch tvoria túto konštrukciu ostenie tunela spoločne s časťou jeho horninového prostredia, ktoré spolupôsobí s ostením; STN 73 7507

Portál tunela (štôlne): vonkajšia ochranná konštrukcia tunela (štôlne), ktorá vytvára vjazdovú alebo výjazdovú časť tunelovej rúry; STN 73 75071)

Portál na razenie: dočasná vonkajšia oporná konštrukcia tunela (štôlne), ktorá slúži na začatie razenia

Klenba: časť ostenia tunela

Stropná klenba: časť ostenia tunela

Bočná klenba: časť ostenia tunela

Medzistrop: horizontálna konštrukcia oddeľujúca dopravný priestor od vetracieho kanála nad dopravným priestorom

Deliaca stena: vertikálna konštrukcia oddeľujúca dopravné priestory zo statických a/alebo bezpečnostných dôvodov

Výstroj: konštrukcia zhotovená pri razení, ktorá slúži na zabezpečenie pracovnej bezpečnosti a stability výrubu ako aj na obmedzenie deformácii horninového masívu okolo výrubu počas výstavby podzemného objektu

Primárne ostenie: konštrukcia zhotovená pri razení, ktorá slúži na zabezpečenie stability výrubu ako aj na obmedzenie deformácii horninového masívu okolo výrubu počas výstavby aj užívania podzemného objektu

Vystrojovací prvok: prvok výstroja, resp. primárneho ostenia ako je striekaný betón, kotva, betonárska výstuž, oceľová oblúková výstuž, pažnica, segment, drevená stojka apod.

Kotva: ťahový vystrojovací prvok, ktorým sa prenáša časť zaťaženia výstroja, resp. primárneho ostenia do horninového masívu a/alebo ktorým sa zlepšujú vlastnosti horninového masívu okolo výrubu

Oceľová oblúková výstuž: vystrojovací prvok z jedného alebo viacerých plnostenných alebo priehradových oceľových nosníkov, ohýbaných v tvare výrubu

Predháňaný výstroj: výstroj zabudovaný mimo prierezu výrubu v predstihu pred rozpojovaním; rozlišuje sa predháňané paženie a dáždnik

Predháňané paženie: tyče (ihly) alebo plošné pažnice zabudované mimo prierezu výrubu v predstihu pred rozpojovaním

Dáždnik: subhorizontálne oceľové rúry, mikropilóty, pilóty alebo piliere prúdovej injektáže zabudované mimo prierezu výrubu v predstihu pred výlomovými prácami za účelom pozdĺžneho roznosu zaťaženia a/alebo vytvorenia ochrannej klenby

Korytnačka: klenbová konštrukcia zhotovená na dne výkopu upravenom v tvare obvodu kaloty, umožňujúca rýchly spätný zásyp, pod ktorou sa vykonáva razenie

Sekundárne ostenie: nosná konštrukcia tunela zhotovená ako doplnenie primárneho ostenia alebo zhotovená samostatne, ktorá má spoľahlivo prenášať pôsobiace zaťaženia, zabrániť nedovoleným deformáciam, zabrániť priesakom podzemnej vody a chrániť vnútorný priestor tunela počas celej plánovanej životnosti

Blok sekundárneho ostenia: časť monolitického sekundárneho ostenia zhotovená v jednom pracovnom cykle, t.j. bez pracovných škár

Segment: prefabrikovaný prvok z betónu, ocele alebo liatiny na zhotovenie primárneho alebo sekundárneho ostenia pri kontinuálnom razení; SIA 198
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 19:04

Technológia razenia tunelov a štôlní

Výlom: priestor, ktorý vznikne rozrušením a odhodením celistvej horniny; STN 44 00011)

Výlomové práce: súhrnný názov pre výlom, nakladanie a odvoz rúbaniny

Čelba: čelná plocha razeného podzemného objektu; STN 44 00011)

Rúbanina: rozpojená a ťažená hornina; STN 44 0001

Vystrojovanie: stavebno-technologická činnosť zabezpečujúca stabilitu a tvar výrubu pomocou vystrojovacích prvkov

Osobitné opatrenie: pomocné vystrojovacie opatrenie používané v zložitých geologických podmienkach ako je dáždnik, podopretie čelby, injektovanie, zmrazovanie, rozšírenie päty klenby kaloty, pilóty, prúdová injektáž, odvodňovacie vrty, zvodnice apod.

Podopretie čelby: dočasné podopretie nestabilnej čelby pomocou oporného jadra, kotiev atď.; SIA 118/198

Injektovanie: vháňanie rôznych zmesí vrtným otvorom pod tlakom do hornín alebo stavebných konštrukcií na utesnenie, spevnenie alebo utesnenie a spevnenie injektovaného prostredia; STN 73 1010

Prúdová injektáž: špeciálna technológia rozrušenia horninového masívu vysokými tlakmi vody, vzduchu a injekčnými zmesami, ktorou sa v zemine zhotovujú piliere schopné prenášať zaťaženia, súvislé tesniace steny alebo ochranné dáždniky nad výrubom bez poškodenia jestvujúcich konštrukcií alebo povrchu terénu; STN 73 10101)

Cyklické razenie: postup (spôsob) razenia, pri ktorom sa jednotlivé pracovné postupy rozpojovania, nakladania a vystrojovania vykonávajú za sebou s časovým odstupom a pomocou jednotlivých strojných zariadení; rozpojovanie sa spravidla realizuje trhacími prácami, bagrami alebo strojmi s výložnikovou frézou; ÖNORM B2203-1

Záber: časť výrubu vyrazená počas jedného cyklu pri cyklickom razení

Dĺžka záberu: dĺžka vyrazená počas jedného cyklu pri cyklickom razení

Úsek razenia: pracovný úsek s definovanou dĺžkou v konkrétnom čiastkovom výrube, v ktorom sa vykonávajú výlomové práce a vystrojovanie; ÖNORM B2203-1

Členenie výrubu: postup razenia, pri ktorom sa výrub vytvára viacerými horizontálne a/alebo vertikálne usporiadanými čiastkovými výrubmi realizovanými v časových odstupoch

Kalota: čiastkový výrub

Stupeň: čiastkový výrub

Dno: čiastkový výrub

Trhavinové razenie: cyklické razenie s použitím vŕtacích a trhacích prác

Zálom: sústava vývrtov, ktorých odstrelom vznikne prvý výlom v
hornine; STN 44 0001

Vrtná schéma: priestorová schéma usporiadania vývrtov na trhacie práce; STN 44 0001

Nabíjanie: vkladanie trhavín do vývrtov alebo priestorov; môže byť ručné (napr.: sypaním, liatím, zasúvaním) a mechanizované (mechanické, pneumatické); STN 44 0001

Stroj s výložnikovou frézou: strojné zariadenie na mechanické rozpojovanie horniny s výložníkovou frézou, ktorá naraz rozpojuje len časť čelby (čiastočný záber); SIA 198, ÖNORM B2203-1

Metóda razenia pod zastropením: metóda výstavby kombinujúca hĺbenie a razenie, pri ktorej sa najprv na dne hĺbeného výkopu zhotoví stropná konštrukcia, pod ochranou ktorej sa vykonáva razenie; špeciálnym typom stropnej konštrukcie je → korytnačka

Kontinuálne razenie: razenie pomocou tunelovacieho stroja (TBM, štítovací stroj), pri ktorom sa jednotlivé pracovné postupy rozpojovania, nakladania a vystrojovania vykonávajú súčasne; ÖNORM B2203-1, ÖNORM B2203-2

Pracovná zóna: časť pracovného úseku pri kontinuálnom razení, v ktorom sa realizuje vystrojovanie; SIA 198

Tunelové raziace stroje: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=1953

Pracovný úsek: miesto vo výrube, kde sa vykonávajú rôzne vystrojovacie opatrenia; rozlišuje sa úsek čelby L1, úsek razenia L2 a zadný úsek L3; SIA 198

Zdroj: SSC
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 19:11

Výmery a oceňovanie raziacich prác

Vystrojovacia trieda: zatriedenie vystrojenia výrubu podľa spôsobu, množstva a miesta osadenia vystrojovacích prvkov; SIA 118/198

Trieda rozpojiteľnosti: zatriedenie horninového masívu podľa nákladov potrebných na rozpojovanie určitého úseku pomocou mechanických prostriedkov; SIA 118/198

Trieda vŕtateľnosti: zatriedenie horninového masívu podľa rozdielnych nákladov na prerazenie určitého úseku; (pri kontinuálnom razení); SIA 118/198

Skutočná doba razenia: doba raziacich prác, ktorá bola potrebná na konkrétny úsek alebo stavbu vrátane pozastavení a prerušení razenia; ÖNORM B2203-1

Predpokladaná doba razenia: doba razenia vypočítaná podľa predpokladaného zatriedenia do vystrojovacích tried a zmluvne dohodnutej rýchlosti razenia s ohľadom na očakávané pozastavenia a prerušenia razenia; ÖNORM B2203-1

Zmluvná (zúčtovateľná) doba razenia: doba razenia vypočítaná podľa skutočného zatriedenia do vystrojovacích tried a zmluvne dohodnutej rýchlosti razenia s ohľadom na uznané pozastavenia a prerušenia razenia; ÖNORM B2203-1

Pozastavenie razenia: doba, počas ktorej sa nevykonávajú raziace práce, zabezpečuje sa len osvetlenie, vetranie a odvodňovanie; ÖNORM B2203-1

Prerušenie razenia: doba, počas ktorej sa vykonávajú neplánované raziace práce, ktoré sa nemôžu zúčtovať podľa definovaných vystrojovacích tried; ÖNORM B2203-1

Nadvýlom: výlom nad rámec projektovaného prierezu výrubu; ÖNORM B2203-1

Dočasný nadvýlom: nadvýlom z dôvodu navýšenia, resp. radiálneho zväčšenia prierezu výrubu o očakávané deformácie

Technologicky podmienený nadvýlom: nadvýlom v dôsledku obtiažnosti dosiahnuť hranu výrubu s absolútnou geometrickou presnosťou

Geologicky podmienený nadvýlom: nadvýlom v dôsledku objektívnych geologických podmienok

Zdroj: SSC, MDPT
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Jarda » 29. Jan 2008 14:41

Ing. Libor Mařík o výhodách NRTM oproti starším tunelovacím metodám:

Zatímco klasické tunelovací metody používané před nástupem NRTM považovaly horninový masiv za nutné zlo, kterému je třeba čelit masivními konstrukcemi ostění, zavádí NRTM pojem samonosnosti horninového masivu, resp. pojem systému ostění – hornina. Filozofie vychází ze snahy co nejšetrněji provést výrub tunelu a k zajištění jeho stability využít samonosnosti horninového masivu. To je podmíněno nasazením techniky, která umožňuje rychlé provedení výrubu a jeho zajištění primárním ostěním tvořeným stříkaným betonem s výztužnými sítěmi a nosnými příhradovými rámy. Vhodný technologický postup i použití techniky vede k podstatnému snížení dimenzí ostění.

Zatímco u klasicky ražených tunelů dosahovala tloušťka ostění v opěrách až 2 m a v klenbě 1 m, subtilní stříkaná ostění dosahují zpravidla tlouštěk od 150 mm do 300 mm. Větší část zatížení přenáší horninový masiv vyztužený systémovým kotvením, tj. ocelovými kotevními tyčemi o průměru cca 25 mm a standardní délce 4 až 6 m. Pouze v extrémně těžkých geotechnických podmínkách může délka kotev dosahovat až 12 m. Ražba tunelu probíhá vzhledem k velikosti profilu po částech – dílčích výrubech. Primární ostění zajišťuje stabilitu tunelu po dobu výstavby, resp. před betonáží definitivního monolitického ostění. Konkrétní použití prvků zajištění stability výrubu, ke kterým patří kromě stříkaného betonu různé tloušťky i výztužné příhradové rámy (obr. 3), výztužné sítě, kotvy různých typů a délek, definuje technologická třída výrubu. Rozdělení tunelu na úseky zajišťované pomocí dané technologické třídy výrubu určuje projektová realizační dokumentace, která je zpracována na základě výsledků geotechnického průzkumu. Protože možnosti průzkumu jsou omezené a jen výjimečně vystihují skutečné geotechnické podmínky v trase tunelu, dochází během ražby k upřesnění projektu a nasazení pouze takových prvků zajištění stability výrubu a technologických postupů, které vyžadují konkrétní podmínky a požadavek zajištění bezpečné ražby a stability výrubu i objektů v nadloží. Tato vlastnost je jedním ze základních principů metody a umožňuje optimalizaci výše investičních nákladů. Pro rozhodování o chování horninového masivu a použití konkrétních prvků zajištění výrubu slouží geotechnický monitoring. Těžištěm monitoringu jsou měření deformací výrubu, resp. primárního ostění. Na základě vyhodnocení průběhu deformací v čase lze usuzovat na změny související s ražbou tunelu a prognózovat další chování horninového masivu.

Mezi primárním a definitivním ostěním je instalována mezilehlá fóliová izolace, která zamezuje průsakům podzemních vod definitivním ostěním do prostoru tunelu. Tloušťka ostění se zpravidla pohybuje od 300 mm do 400 mm a výjimkou nejsou případy, kdy ostění tvoří pouze prostý beton. Narozdíl od většiny staveb, kdy lze zatížení konstrukce exaktně definovat, nebo je dáno normovými hodnotami, bývá stanovení zatížení tunelových ostění velkou neznámou. Hodnoty horninového tlaku se liší v závislosti na geotechnických podmínkách i technologickém postupu ražby. Určení horninového tlaku na definitivní ostění je stanoveno metodami inverzní analýzy za použití matematických modelů. Na základě měření deformací primárního ostění a dalších geotechnických sledování během výstavby je matematický model horninového masivu naladěn tak, aby co nejvíce vystihoval skutečně zastižené podmínky. Výsledkem matematického modelování jsou vstupní hodnoty zatížení pro dimenzování definitivního ostění.

Z článku http://www.casopisstavebnictvi.cz/speci ... prahy_N205
Jarda
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 24. Mar 2006 11:03
Bydlisko: ČR, Praha

System BARAB

Odoslaťod Ondra O.K. » 28. Feb 2008 13:28

Ukazka systemu pro sledovani tunelovych staveb BARAB na adrese www.barab.eu prihlasovaci jmeno "host", heslo "host". Jako priklad je pouzta databaze tunelu Lochkov na jiznim okruhu Prahy - stavba 514.
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

TBM

Odoslaťod jarino » 28. Jan 2015 00:47

Video o TBM: https://www.youtube.com/watch?v=qx_EjMlLgqY
A taktiež video montáže raziaceho stroja TBM v Ejpoviciach: https://www.youtube.com/watch?v=dkOgDlj3SfU
Zdroj: koridory.cz
Alebo v lepšej kvalite: https://www.youtube.com/watch?v=TdOCnQ0DRzY
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

NATM

Odoslaťod jarino » 10. Feb 2015 00:39

jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 943
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Jasky

Odoslaťod KN.SK » 23. Sep 2017 01:49

expwy napísal:Aj Poliaci robia tie 2 tunely na S1 obchvate Maďarskej Hôrky na plný profil. Holt sme nepoučiteľní národ: Múdri sa učia na cudzích chybách, rozumní sa učia na vlastných, hlúpi sa nepoučia robia tie chyby stále...
ELZ napísal:Technicka otazka - da sa prevadzkovat polprofil tunela a zaroven kusok vedla strielat druha rura?
Na toto som sa tiež dávnejšie pýtal. I mne bolo podobne odpovedané, ak sa nemýlim.
Ďalšia vec. Ak bude treba urobiť druhú premávkovú rúru a keď bude hotová, tak v prvej, kde bola obojsmerná prevádzka, bude nutné prerobiť ventiláciu pre jednosmernú prevádzku, to sú peniaze i čas (no a čas sú peniaze).
Predpokladám, že v novšej rúre už bude ventilácia pre jednosmernú prevádzku.
Pri krátkych tuneloch všetky prerábky nebudú asi priveľmi dlho trvať, no pri päťkilometrových to asi potrvá...
• Krátke neviem prečo nepostavili hneď 2-rúrové (s únikovou),
• Dlhé zas budú mať dlhšie odstávky premávky v prvej rúre s obojsmernou premávkou počas výstavby druhej a pri ďalších jej nutných úpravách.
Festina lente! Σπεῦδε βραδέως!
Sapienti sat.
Radšej budovať, než niečo ničiť.
Obrázok používateľa
KN.SK
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3738
Založený: 08. Máj 2014 11:56

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod Ondra O.K. » 11. Aug 2020 16:48

Moc to tu nežije, ale třeba oživím tímto https://www.elonx.cz/boring-company-pri ... utajovany/

Zatím jsou to jen tunely menších průměru, ale jestli se tahle technologie uchyti i v evropských podmínkách a na silniční/dálniční rozměry , mohlo by to výrazně změnit dnešní praxi tunelování. Cíl 11km/den je sen - představte si Višňové či Branisko vyrazene vč. ostění za týden :) ....ono i aktuálních 0,2 km/den je něco
Obrázok používateľa
Ondra O.K.
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 573
Obrázky: 112
Založený: 28. Aug 2006 14:58

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod paldo » 11. Aug 2020 18:16

Premýšľam, či je ten článok zle preložený alebo tie čísla myslí niekto fakt vážne...
Obrázok používateľa
paldo
diskutujúci
 
Príspevky: 132
Obrázky: 58
Založený: 29. Júl 2012 17:40
Bydlisko: Kubíková - okolie Žiliny

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod perets » 12. Aug 2020 09:11

Jasné 200m denne, koľko by len trvalo založiť prefabrikované ostenie pre 200m tunela.
perets
diskutujúci
 
Príspevky: 164
Založený: 26. Feb 2009 08:20

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod Vceliak » 12. Aug 2020 09:12

Možno len pri prepise si pomýlili jednotky. Určite mysleli palce :-)
Vceliak
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 372
Založený: 20. Okt 2016 11:50

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod mireceq » 12. Aug 2020 17:57

Clanok je prelozeny dobre, spociatku to ma ist 1 milu za tyzden (200m denne), tu je to oficialne: https://www.boringcompany.com/faq
Treba si uvedomit:
- Tesla buduje male tunely (menej ako polovicny priemer ako nas "klasicky dianicny tunel" => 4 kraj menej vykopanej hliny)
- Oni to hlavne chcu pouzivat na kopanie pod mestom (= v "hline") a nie v horach ("v skale")
- maju tam plno vylepseni (3 nasobne vykonnejsi raziaci stit, bezkolajnicove "zasobovanie" TBMka, ...)
- tam skutocne je priestor pre to aby to bolo 8-10 krat rychlejsie ako sucasne kopanie
mireceq
diskutujúci
 
Príspevky: 188
Obrázky: 8
Založený: 30. Okt 2012 16:49

Re: Tunely a tunelovacie metódy

Odoslaťod Maxx787 » 12. Aug 2020 21:00

...ze v hline, by si sa cudoval co je pod takym NYC... par metrov pod mestom mas skrz na skrz povodne podlozie a s novymi tunelmi musis ist hlbsie ako par metrov lebo tych par metrov zabera kanalizacia, plyn, elektrina, voda... pod to mozes dat metro alebo cestny tunel. pri troche stastia tam mas strkopiesky a ine sedimenty (mesta na nivach riek), ked mas smolu tak jadrovy masiv a potom vrtas v tom istom ako sa vrta visnove.
Geography is not a career, is post apocalyptic survival skill
Maxx787
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 728
Obrázky: 77
Založený: 03. Okt 2014 17:33
Bydlisko: NO

Predchádzajúca

Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.