Štrukturálne fondy

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod wazari » 02. Apr 2007 13:14

Nová kohézna politika EÚ

19.03.2007
V januári 2007 začalo nové programové obdobie, ktoré sa týka štrukturálnych fondov ako nástrojov kohéznej politiky EÚ. EurActiv aktualizuje a sumarizuje túto tému.

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvo ... olitika-eu

Pri spoločných politikách Únie sa často operuje s výrazom regionálna, prípadne kohézna politika. Synonymom pre ňu je aj politika súdržnosti.

Hlavný princíp regionálnej politiky EÚ je finančná solidarita v prospech menej rozvinutých regiónov a sociálnych skupín a udržať jej konkurencieschopnosť. Výraznou mierou pomáha pri ich „konvergencii“ – približovaní sa k tým vyspelejším. V rozvinutých regiónoch pociťujú pravda odlišné osobitné potreby, najmä v oblasti konkurencieschopnosti a raste zamestnanosti a aj tu smerujú nástroje tejto politiky. Často sa výraz regionálna politika spája s politikou územnej súdržnosti (kohézie).

Rozšírenie EÚ zväčšilo regionálne disparity medzi jednotlivými regiónmi členských štátov. Údaje o nich každoročne monitoruje v regionálnom i celoštátnom porovnaní Eurostat Eurostat má hlavne za úlohu poskytovať Európskej únii vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Používa jednotné pravidlá na zhromažďovanie všetkých štatistických údajov z národných štatistických inštitútov každého z 25 členských štátov Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk » Na vyrovnávanie týchto rozdielov investuje Európska únia značné prostriedky, počas nasledujúcich siedmich rokov (programové obdobie 2007 – 2013) to bude rekordných 347,41 mld. eur. Investícia do regionálnej politiky bola významná už v predchádzajúcom období a Únia pre ňu vyčlenila tretinu rozpočtu EÚ aj v rokoch 2000-2006 (213 mld. eur) . Slovensku pripadne z tohto balíka viac ako 11,588 miliárd eur (v bežných cenách 2004).

Na definitívnej podobe pravidiel novej kohéznej politike (politika súdržnosti) sa dohodli inštitúcie EÚ v lete 2006 prijatím balíka nariadení o štrukturálnych a Kohéznom fonde. Na jeseň 2006 doplnili nariadenia strategické usmernenia Komisie. Vychádzajúc z týchto dokumentov sa regionálna politika EÚ bude venovať novozadefinovaným cieľom:

* Konvergencia
* Rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti
* Európska územná spolupráca* Inštitucionálne vzťahy

Regionálna politika je obsiahla téma a nemožno ju posudzovať v európskych politikách čisto kategoricky a geograficky. Na jej plánovaní a neskoršom riadení sa zúčastňujú všetky relevantné inštitúcie EÚ, no predovšetkým sú to Komisia a Parlament. Významnú úlohu zohráva aj Výbor regiónov ako legitímny hlas všetkých volených predstaviteľov regiónov v EÚ.

Európska komisia

Európsku komisiu (EK) v otázkach regionálnej politiky zastupuje poľská komisárka Danuta Hübner. Čo sa týka spravovania štrukturálnych fondov určených pre túto politiku, nemožno obísť českého eurokomisára Vladimíra Špidlu zodpovedného za zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť šancí. Okrajovo im sekunduje v niektorých otázkach aj Benita Ferrero Waldner (AT), komisárka pre zahraničné záležitosti, do ktorej portfólia patrí zahraničná pomoc a Európsky nástroj partnerstva a susedstva.

Každému z týchto komisárov podlieha relevantné Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. viac na www.EuropskaUnia.sk »– akési „európske ministerstvo“. Otázkami regionálnej politiky sa zaoberá Generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj (DG REGIO). Na jeho čele vystriedal nedávno Brita Meadowsa Nemec Dirk Ahners. Medzi vysoko postavenými euroúradníkmi na tomto riaditeľstve pracuje aj Slovenska, Katarína Mathernová. Časť súvisiacej agendy ohľadne európskej susedskej politiky gestoruje Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy (DG RELEX) a sociálne záležitosti Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť šancí (DG EMPL), ktoré dozoruje zo štrukturálnych fondov ESF.

Európsky parlament

V Európskom parlamente pracuje parlamentný Výbor pre regionálny rozvoj (REGI), ktorý má pôsobnosťou pre regionálnu a kohéznu politiku, najmä však pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky Únie. Výbor tiež posudzuje vplyv ostatných politík na hospodársku a sociálnu súdržnosť, má na starosti koordináciu štrukturálnych nástrojov Únie, odľahlé regióny a ostrovy. Venuje sa aj témam ako je cezhraničná a medziregionálna spoluprácu, vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medziregionálnej spolupráce a miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Na jeho čelo v polovici súčasného funkčného obdobia EP zvolili španielskeho poslanca Gerardo Galeote (EPP-ED). Jeden z vplyvných podpredsedov tohto výboru je Poliak Jan Olbrycht (taktiež EPP-ED) a po najnovšom rozšírení podpredsedá v regionálnom výbore aj liberálka z Bulharska, Filiz Husmenová (ALDE). Zo slovenských zástupcov v EP sú členmi dvaja poslanci, Miroslav Mikolášik (EPP-ED) a Miroslav Koterec (PES), náhradníkmi Zita Pleštinská (EPP-ED) a Peter Baco (NI).

Poslanci o samotných projektoch nerozhodujú, predsa je ich vplyv na regionálnu politiku EÚ výrazný. Parlament má totiž spoločne s ministrami členských štátov rozhodujúce slovo pri schvaľovaní rozpočtu EÚ a tak môže regiónom finančné prostriedky zvýšiť a tým aj podporiť viac projektov. Nejde však len o peniaze. Parlament sa aktívne podieľa na množstve akcií, ktorých úlohou je zvýšiť informovanosť verejnosti o spôsobe, akým sa uchádzať o granty z európskych fondov, alebo si vymeniť skúsenosti z realizovaných projektov.

Výbor regiónov

Mnoho rozhodnutí prijímaných Úniou má priamy dosah na jej regióny. Výbor regiónov ako samostatná inštitúcia je ich hovorcom: reprezentuje záujmy regiónov a ich obyvateľov a zabezpečuje, aby informácie týkajúce sa politiky EÚ boli oznámené priamo regiónom. Medzi jeho hlavné úlohy patrí reprezentovať v európskom legislatívnom procese záujmy miestnych a regionálnych orgánov a v prípadoch rozhodnutí, ktoré vplývajú na záujmy regiónov sa musia Komisia alebo Rada poradiť s Výborom. Sú to témy, ako hospodárska a sociálna súdržnosť, Transeurópske siete Poslaním transeurópskych sietí je prepojiť účinným sposobom európske regióny a národné dopravné siete prostredníctvom modernej infraštruktúry. viac na www.EuropskaUnia.sk » zdravotníctvo, záležitosti týkajúce sa mládeže alebo kultúry.

344 členov zastupuje regionálne a miestne orgány Európskej únie a sú menovaní na obdobie štyroch rokov. Na čele Výboru stojí Francúz Michel Delabarre. Členmi Výboru sú volení zástupcovia samosprávnych regiónov, primátori miest a predsedovia mestských a krajinských rád. Slovenskú republiku zastupuje 9 členov a rovnaký počet máme nominovaných náhradníkov. Ako vedúci delegácie SR vo Výbore regiónov je toho času Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výbor pracuje vo viacerých komisiách a podvýboroch.

Najväčším podujatím je každoročný Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý organizuje Výbor regiónov a Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom a Predsedníctvom.

* „Európska“ regionálna politika ...

Viac ako tretina rozpočtu EÚ sa využíva na zmiernenie rozdielov (disparít) medzi jednotlivými regiónmi a nerovností v postavení svojich občanov. Cieľom tejto politiky je prispievať k rozvoju hlavne zaostávajúcich regiónov, k reštrukturalizácii upadajúcich priemyselných oblastí, či revitalizáciu zanedbaných mestských štvrtí. Dôraz sa kladie na tvorbu pracovných miest. Cieľom je teda zlepšiť stav ekonomickej, sociálnej a územnej „súdržnosti“ Únie. Preto hovoríme aj tzv. "kohéznej - súdržnej politike".

Donedávna mala pod patronátom táto politika aj ekonomickú diverzifikáciu vidieckych oblastí, kde je poľnohospodárstvo na ústupe, avšak to sa z veľkej miery presunulo pod Spoločnú poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka v rámci (SPP/CAP).

* História regionálnej politiky EÚ

rok - udalosti

1957

V Rímskej zmluvy už v preambule konštatujú signatári, že je potrebné „posilniť jednotu ekonomík a zaistiť ich harmonický rozvoj znižovaním existujúcich rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zmierňovaním zaostalosti znevýhodnených regiónov“.

1958

Založenie dvoch sektorových fondov: Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

1975

Vznik Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý slúži na prerozdeľovanie časti rozpočtových príspevkov členských štátov na rozvoj najchudobnejších regiónov.

1986

Jednotný európsky akt vytvára podmienky pre reálnu politiku súdržnosti, ktorá má pomôcť krajinám južnej Európy a iným znevýhodneným regiónom pri vyrovnávaní sa s nárokmi jednotného trhu.

1988 - 1993

Rada v Bruseli (február 1988) určuje zásadnú zmenu vo fungovaní fondov solidarity (dnes „štrukturálne fondy“), prideľuje im 68 mld. ECU (v cenách 1987). V Zmluve o Európskej únii (platí od 1993) je súdržnosť jeden z hlavných cieľov Únie, spolu s hospodárskou a menovou úniou a jednotným trhom. Vzniká Kohézny fond na podporu projektov v oblasti životného prostredia a dopravy v najmenej prosperujúcich členských štátoch. Spúšťa sa predvstupový program PHARE, ktorý pomáha asociovaným a kandidátskym krajinám.

1994 - 1999

Rada v Edinburghu (december 1992) schválila takmer 200 mld. ECU pre politiku súdržnosti, čo predstavovalo 1/3 rozpočtu Spoločenstva. Štrukturálne fondy Štrukturálne fondy sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov.viac na www.EuropskaUnia.sk »sa rozšírili o Finančný nástroj na riadenie rybného hospodárstva (FIFG). Na zasadaní Európskej Rady v Berlíne (marec 1999) bola prijatá reforma štrukturálnych fondov a úprava fungovania Kohézneho fondu. Na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja a ochranu životného prostredia v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy je určený Predvstupový nástroj štrukturálnej politiky (ISPA) a Špeciálny program pomoci pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SAPARD). Tieto dopĺňajú program PHARE.

2000 - 2001

Rada v Lisabone (marec 2000) prijala stratégiu zamestnanosti s cieľom premeniť Úniu „do roku 2010 na najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku s najvyššou schopnosťou konkurencie“. Summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.viac na www.EuropskaUnia.sk »v Götteborgu (jún 2001) túto stratégiu dopĺňa o trvalo udržateľný rozvoj.

2002

Kodaňský summit Európskej rady určil podmienky pre novopristupujúce členské krajiny

2004

18. februára EK predložila návrh reformy politiky súdržnosti pre obdobie 2007 - 2013: „Nové partnerstvo pre súdržnosť: konvergencia, konkurencieschopnosť a spolupráca“.

1. mája do EÚ vstupuje Cyprus Cyprus je ostrovný štát rozdelený od roku 1974 na dve časti – tureckú a grécku. Doterajšie pokusy (v minulosti predovšetkým OSN, dnes najmä EÚ) o jeho zjednotenie stroskotali.viac na www.EuropskaUnia.sk » ČR, Estónsko Estónsko je najmenším z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991, ruské jednotky odišli však až v roku 1994. V roku 1994 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk »viac na www.EuropskaUnia.sk » Maďarsko Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Lotyšsko Podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), Lotyšsko dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991, ruské jednotky odišli v roku 1994. Členom Únie i NATO sa stalo spolu so Slovenskom v roku 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk » Litva Litva je postkomunistickou pobaltskou krajinou, ktorej sa podarilo vstúpiť do EÚ spolu s ďalšími deviatimi krajinami v zatiaľ najväčšej vlne rozširovania v histórii Únie.viac na www.EuropskaUnia.sk » Malta Malta vstúpila do EÚ v máji 2004, nepatrí však do skupiny postkomunistických krajín. Modernú politickú nezávislosť získala až v roku 1964.viac na www.EuropskaUnia.sk » Poľsko, SR a Slovinsko Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne.viac na www.EuropskaUnia.sk »

2005

Rada prijíma kompromis ohľadne návrhu finančnej perspektívy pre roky 2007-2013. Pre politiku súdržnosti sa vyčleňuje 347,410 miliárd eur.

2006

17. mája podpísala Rada, Parlament a Komisia dohodu ohľadne sedemročného rozpočtu na roky 2007-2013.

1. augusta vstupuje do platnosti nariadenia ohľadne štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre obdobie 2007-2013.

6. októbra prijíma Rada „Spoločné usmernenia ku súdržnosti“ a zakladá nimi základ princípov novej politiky pre obdobie 2007-2013.

21. decembra predložila SR návrh NSRR pre roky 2007-2013

2007


1. januára pristupujú do EÚ Bulharsko Bulharsko muselo tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Rumunsko


6. marca predložila SR EK na posúdenie 11 operačných programov pod NSRR 2007-2013

* Hlavný dôvod pre uplatňovanie spoločnej politiky – regionálne rozdiely

Európska únia spolu s USA a Japonskom sú najviac prosperujúce ekonomicky sveta. Od posledných dvoch fáz rozšírenia v rokoch 2004 (vstup desiatich nových krajín) a v januári 2007 pristúpením ešte Rumunska a Bulharska sa veľkosť vnútorného trhu a ľudský potenciál Únie zvýšil na viac ako 488,5 mil. obyvateľov. Celkovú dynamiku Únie však oslabujú ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a ich regiónmi. V porovnaní EÚ-15 a EÚ-27 sa rozdiely v Európe zvýšili na dvojnásobok. Rozdiely medzi najrozvinutejšími a najzaostávajúcejšími regiónmi sú mnohonásobné.

* Štyri výzvy novej kohéznej politiky 2007-2013

1. Dosahovanie vyššieho stupňa súdržnosti v rozšírenej Únii
2. Posilnenie priorít Únie
3. Zvyšovanie kvality na podporu trvalo udržateľného a vyváženého rozvoja
4. Vytvorenie nových partnerstiev pre súdržnosť

* Prioritné ciele novej politiky súdržnosti

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF/EFRR), Európsky sociálny fond Európsky sociálny fond je jedným z štyroch štrukturálnych fondov EÚ. Bol založený zmluvou o EHS v rámci Rímskych zmlúv 1957.viac na www.EuropskaUnia.sk »(ESF) a Kohézny fond (KF) prispievajú nasledovným spôsobom k napĺňaniu troch cieľov: „Konvergencia“, „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ a „Európska územná spolupráca“.

Ciele, štrukturálne fondy a štrukturálne nástroje 2007-2013

Ciele


štrukturálne fondy a nástroje

„Konvergencia“


ERDF


ESF


KF

„Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“


ERDF


ESF


„Európska územná spolupráca“


ERDF


Logika cieľa „Konvergencia“ je založená na podpore podmienok zvyšujúcich hospodársky rast v najmenej rozvinutých členských štátoch a regiónoch, čím sa docieli skutočná konvergencia, teda ich približovanie k priemeru EÚ. V rámci EÚ-27 sa dotýka tento cieľ 84 regiónov v 17 členských krajinách, kde žije 154 miliónov ľudí. Ich HDP na obyvateľa dosahuje menej ako 75% priemeru Spoločenstva. V tzv. „prechodnej fáze“ sa to dotýka ďalších 16 regiónov (16,4 mil. obyvateľov), ktorých HDP vďaka štatistickému spriemerovaniu po rozširovaní len nepatrne presiahlo túto úroveň. Pre cieľ Konvergencia je k dispozícii 282,8 mld. eur, čo je 81,5% spoločného rozpočtu a rozdelí sa nasledovným spôsobom: 199,322 mld. Eur pre konvergujúce regióny, pričom 13,955 mld. eur sa týka regiónov, v ktorých bude postupne znižovaná pomoc z tohto cieľa („phasing-out-regions”) a 69,578 mld. sa vynakladá na Kohézny fond. Ten sa použije v 15 členských krajinách.

Mimo konvergujúcich regiónov sa uplatňuje cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť”.

1) Jej programy majú podporiť regióny pri realizácii hospodárskych zmien prostredníctvom inovácií a podporou spoločnosti založenej na poznatkoch, podnikateľských iniciatív, ochrany životného prostredia a prístupu k nemu.
2) Tvorba väčšieho počtu a viacej kvalitných pracovných miest bude realizovaná adaptovaním pracovníkov a investíciami do ľudských zdrojov. V EÚ-27 je pre tento cieľ oprávnených 168 regiónov s 314 mil. obyvateľmi. Medzi nimi je aj 13 tzv. „phasing-in-regions“ (19 mil. obyvateľov), ktoré dostanú mimoriadne finančné prostriedky ako pôvodne regióny „Cieľa 1“ (v predošlom programovom období). Pre tento cieľ je určených 55 mld. eur, z ktorých 11,409 mld. potečie do tzv. „phasing-in-regions”. Celkovo pre tento cieľ sa použije 16% vyčlenených prostriedkov, ktoré sú určené regiónom v 19 členských štátoch. Pôvodné programy a iniciatívy URBAN II a Equal Iniciatíva Equal je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie a financuje ju Európsky sociálny fond. viac na www.EuropskaUnia.sk »sa presunuli pod cieľ 1 a 2.

V rámci tretieho cieľa „Európska teritoriálna (územná) spolupráca sa má dosiahnuť posilnenie:

a) cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív,
b) transnacionálnu spoluprácu s cieľom integrovaného územného rozvoja
c) interregionálnu spoluprácu a výmenu skúseností

Tento cieľ sa dotkne 181,7 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných regiónoch (37,5% všetkých obyvateľov EÚ), pričom všetky regióny EÚ a ich obyvatelia budú pokrytí jedným z 13 súčasných transnacionálnych spolupracujúcich území. Pre cieľ je určených 8,723 mld. eur (2,5% rozpočtu) a tieto prostriedky sa delia nasledovným spôsobom: 6,44 mld. eur pre cezhraničnú spoluprácu, 1,83 mld. eur pre transnacionálnu a 445 miliónov pre interregionálnu spoluprácu. Tento cieľ vychádza zo skúseností iniciatívy Spoločenstva „INTERREG“.

* Kohézne správy

Doteraz vydala EK 4 správy o kohéznej politike EÚ. Vlastné správy spracúva aj EP. Tie sa zaoberajú podporou efektivity použitia finančných prostriedkov. Pozornosť si zaslúžila najmä správa španielskej poslankyne zo skupiny socialistov Francisci Pleguezuelos Aguilar o dopade štrukturálnej politiky a jej dôsledkoch na kohéziu v rámci EÚ a tiež správa poľskej poslankyne zo skupiny socialistov Lidie Joanny Geringer de Oedenberg o úlohe a efektívnosti kohéznej politiky v najchudobnejších regiónoch.

* Kandidátske krajiny

Regionálna pomoc sa však nesústredí len na členské štáty EÚ. Okrem nich sa totiž o podporu môžu uchádzať aj Kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v Úniviac na www.EuropskaUnia.sk »a to z takzvaných prevstupových fondov, ktoré boli oproti minulosti (SAPARD, ISPA, PHARE) zjednotené do jedného nástroja.
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 02. Apr 2007 13:15

ESF 2007-13: 50 miliárd a dva programy pre všetky regióny

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvo ... ky-regiony

28.03.2007
V rámci ESF dostáva Slovensko k dispozícii takmer 1,5 mld. eur (50 mld. Sk) na podporu vzdelávania a zvyšovanie zamestnanosti.

Pozadie

Počas rokov 2007–13 budeme využívať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na celom území SR rozdeleného do dvoch cieľov – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Prvý cieľ je zameraný na všetky regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja s HDP nižším ako priemer EÚ, do druhého cieľa patrí iba Bratislavský kraj, ktorý je ekonomicky najsilnejším regiónom krajiny a podľa aktuálneho regionálneho porovnania sa radí aj medzi 50tku najbohatších regiónov Únie.

Konvergujúce regióny dostanú 1,464 mld. eur (toho času 49,2 mld. korún), Bratislave je určený menší balík, v ktorom je 35,6 mil. eur (1,2 mld. Sk).


ERDF


ESF


KF

Cieľ Konvergencia


5 548 862 858


1 464 000 000


3 898 738 563

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť


413 415 373


35 603 156


Opatrenia spolufinancované ESF sú rozdelené v rámci dvoch operačných programov:

* Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
* Operačný program Vzdelávanie.

Prvý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, druhý program Ministerstvo školstva SR.

* Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) bude podporovať rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít. Má štyri prioritné osi, dve zamerané na mimobratislavské regióny a jeden pre región hlavného mesta. Technická pomoc sa použije na riadenie, implementáciu, hodnotenie a audit.

1. Podpora rastu zamestnanosti
2. Podpora sociálnej inklúzie
3. Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja
4. Technická pomoc.

V rámci implementačného mechanizmu OP sa počíta s dvoma sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom. Sú nimi Sociálna implementačná agentúra (zodpovedná za osi 1, 3 a čiastočne 4) a Fond sociálneho rozvoja, ktorý bude implementovať prioritnú os 2.

Finančná alokácia na OP ZaSI pre programovacie obdobie 2007 – 2013 je stanovená na 881 mil. eur.

* Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie, ktorému velí ministerstvo školstva bude mať tiež dva sprostredkovateľské orgány - Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. MZ dostane pod svoje krídla opatrenie podporujúce celoživotné vzdelávanie v zdravotníckom sektore. Vzdelávanie bude mať k dispozícii 617,801 miliónov eur, ktoré sa využijú v týchto 5 prioritných osiach.

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp vedomostnej spoločnosti
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
5. Technická pomoc
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 02. Apr 2007 13:17

Pravidlá pre rybársky eurofond na svete

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvo ... z-na-svete

27.03.2007
Komisia prijala 10. marca vykonávacie pravidlá pre Európsky fond rybného hospodárstva a Brusel žiada členské krajiny o ich programy pre roky 2007-2013. Slováci dostanú viac ako 400 miliónov korún.


Slovensko Slovensko vstupovalo do predvstupového procesu, v porovnaní s inými krajinami regiónu, ako outsider. Po parlamentných voľbách v roku 1998, ktoré prakticky ukončili obdobie problematických slovensko-európskych vzťahov, sa výrazne zrýchlilo tempo realizácie reforiem vyžadovaných Európskou úniou a Slovensko tak mohlo vstúpiť už v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »čerpá prostriedky z EÚ prostredníctvom viacerých kanálov. Okrem štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rozvoj vidieka máme pridelených aj 12,1 mil. eur z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH/EFF).

Fond disponuje pre roky 2007-13 s rozpočtom vo výške 3,8 miliardy eur (v bežných cenách 2004 / 4,3 miliardy eur v súčasných cenách) a podporuje všetky rybné priemyselné odvetvia:

* morský a sladkovodný rybolov,
* podniky akvakultúry,
* výrobné organizácie,
* spracovateľské odvetvie
* obchod pre oblasti rybolovu.

V základnej podstate je pokračovateľom Finančného nástroja pre usmernenie rybolovu (FIFG), ktorý v prechádzajúcom období (2000-2006, u nás iba v skrátenom období 2004-2006) bol jedným zo štyroch štrukturálnych fondov (ESF, ERDF, EAGGF, FIFG) a spolu s Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom (EAGGF) financoval Sektorový operačný program Poľnohospodárstavo a rozvoj vidieka - v rámci trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Mal dve podopatrenia:

2.2.1 Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov
2.2.2 Akvakultúra

Na rybné hospodárstvo (financované cez FIFG) bolo k dispozícii 1,829 mil. eur, v novom období je to 6-násobný nárast. Nové pravidlá dopĺňajú právny rámec EFRH a členské štáty môžu dokončiť svoje operačné programy a predložiť ich na schválenie Komisii.

„V súčasnosti sú prijaté všetky potrebné právne predpisy umožňujúce začatie financovania. Nabádam členské štáty, aby v čo najkratšom čase zabezpečili odoslanie svojich národných stratégií a operačných programov Komisii, aby sa zabránilo omeškaniam v pridelení pomoci z EFRH odvetviam priemyslu alebo rybárskym komunitám v členských štátoch.“, poznamenal Malťan Joe Borg, európsky komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.

Vo vykonávacom nariadení sa ustanovujú podrobné postupy, ktorých sa členské štáty musia pridŕžať pri príprave a vykonávaní svojich operačných programov. V nariadení sú tiež obsiahnuté ustanovenia, ktoré upravujú:

* presné pravidlá vykonávania oprávnených opatrení podľa EFRH,
* štruktúru a obsah operačných programov,
* podrobné ustanovenia riadenia, monitorovania a kontroly operačných programov,
* povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu a poskytovaniu informácií,
* povinnosti členských štátov s ohľadom na nezrovnalosti, a
* spracovanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Nariadením sa zlučujú všetky potrebné právne ustanovenia do jedného dokumentu, v čase uplatňovania Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), predchodcu EFRHsa rovnocenné ustanovenia nachádzali v deviatich samostatných nariadeniach.

Päť hlavných priorít:

* pomoc rybárskej flotile pri prispôsobovaní rybolovnej kapacity a v rámci ochrany rybolovných zdrojov,
* poskytovanie podpory rôznym odvetviam priemyslu (odvetvie akvakultúry, spracovateľské odvetvie a odvetvie odbytu),
* poskytovanie pomoci projektom podporujúcim kolektívny záujem daného odvetvia,
* podporovanie trvalej udržateľnosti oblastí závislých na rybolove
* poskytovanie technickej pomoci členským štátom pri poskytovaní pomoci.

Schválenie programov je na Komisii, ktorá sa najskôr ubezpečí, že operačné programy sú v súlade s cieľmi spoločnej politiky rybného hospodárstva. Predpokladá sa, že väčšinu týchto programov Komisia schváli v priebehu druhej polovice roku 2007.
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

MVRR: nové výzvy pre eurofondy reálne v máji-júni 2007

Odoslaťod wazari » 03. Apr 2007 10:29

MVRR: nové výzvy pre eurofondy reálne v máji-júni 2007

11.03.2007
SR v príprave na eurofondy postupuje vraj podľa plánu, uvádza správa MVRR, ktorú 7. marca 2007 odobrila vláda Roberta Fica.

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvo ... -juni-2007

Slovensko Slovensko vstupovalo do predvstupového procesu, v porovnaní s inými krajinami regiónu, ako outsider. Po parlamentných voľbách v roku 1998, ktoré prakticky ukončili obdobie problematických slovensko-európskych vzťahov, sa výrazne zrýchlilo tempo realizácie reforiem vyžadovaných Európskou úniou a Slovensko tak mohlo vstúpiť už v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »môže získať z eurofondov na nasledujúcich 7 rokov približne 400 miliárd korún, ktoré majú smerovať cez 11 predbežne navrhovaných operačných programov (OP). Priority a detaily obsahuje dokument Národný strategický referenčný rámec V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámecviac na www.EuropskaUnia.sk »(NSRR) SR, ktorý pred Vianocami zaslala SR do Bruselu a o ktorom sa s EK oficiálne rokuje od konca februára 2007.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) v správe konštatuje, že v oblasti prípravy dokumentov na čerpanie eurofondov prebieha plnenie úloh v súlade s termínmi stanovenými vládouň. Správa ďalej pripomína, že pokiaľ ide o OP, tieto môže SR predložiť Komisii až po tom, čo 6 ministerstiev do nich zapracuje výsledky ex ante hodnotenia a strategického environmentálneho hodnotenia SEA Direktíva Európskej komisie ktorá radikálnym spôsobom povýšila enviromentálne aspekty na kritérium v plánovaní výstavby, investícii a rozvoja. viac na www.EuropskaUnia.sk », s ktorými sa meškalo aj vzhľadom na prepracovávanie viacerých programov po zmenách, ktoré prijala nová vláda. To vysvetľuje, prečo vo februári 2007 podľa informácii EurActiv evidovala Komisia za SR len jeden z 11 operačných programov.

Komisia má podľa nariadení Únie lehotu 4 mesiacov, počas ktorých má schváliť programy, ktoré jej členská krajina predložila a musí vydať oficiálne rozhodnutie o zozname OP a finančných alokáciách, ktoré sú obsiahnuté v NSRR SR. Z pravidiel vyplýva aj konečný termín na schválenie dokumentov, a to do 6. júla 2007 za predpokladu, že EK nepožiada o úpravu dokumentu.

Podľa prijatej správy Komisia počíta s tým, že väčšina OP členských štátov Únie bude mať zelenú do mája 2007. Schválením OP sa otvorí možnosť vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov, čo je vlastne reálny začiatok čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Ministerstvá ako riadiace orgány vypracujú harmonogram výziev v závislosti od špecifickosti jednotlivých opatrení. Prvé výzvy budú určené verejnému sektoru, pri súkromnom sektore je potrebné ešte vypracovať schémy štátnej pomoci. Ako avizuje správa, prvé výzvy pre verejný sektor budú reálne najskôr v máji alebo júni 2007. Dĺžka výzvy trvá zvyčajne 90 dní a prvé financie a schválené projekty budú stanovené pre konečných prijímateľov koncom roka 2007 s tým, že oprávnené výdavky na účely čerpania eurofondov sa považuje predloženie programových dokumentov, ktoré schválila vláda a orgány EK, teda pravdepodobne od mája/júna 2007.
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod Dialniciar » 03. Apr 2007 17:55

SR k 23.3. vyčerpala zo štrukturálnych fondov EÚ 39,41 % :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6745
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod wazari » 12. Apr 2007 22:24

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6790

tu sa trosku rozoberaju problemy s cerpanim fondov, hlavne zamerane na oblast zivotneho prostredia:
- pomaly rozbeh projektov
- vstup sukromnych investorov do vodarenskych spolocnosti pocas realizacie projektov = nedodrzanie podmienok poskytnutia penazi EU

no a problematika socialneho fondu (ESF) - velky pocet malych projektov = narocna administrativa
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 16. Apr 2007 19:33

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6875

- kazdy VUC by chcel z fondov co najviac

- podpora dopravy v mestach
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 27. Apr 2007 12:28

dalsie rozsirovanie EU (o vcelku chudobne staty) sposobi znizenie poctu opravnenych regionov EU-27 na prijem pomoci z EU fondov

Slovenske regiony by sa to nemalo dotknut - iba ak mnozstvom pridelenych penazi

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6968
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod aquila » 27. Apr 2007 14:55

inak to vsak sposobilo aj 10 novych resp 12 novych krajin, kde niektore regiony "vypadli" ... plus napriklad aj pristupenim BG a RU vypadlo vychodne slovensko spomedzi najchudobnejsich EU regionov ..
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 493
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

Odoslaťod wazari » 27. Apr 2007 15:58

aquila napísal:inak to vsak sposobilo aj 10 novych resp 12 novych krajin, kde niektore regiony "vypadli" ... plus napriklad aj pristupenim BG a RU vypadlo vychodne slovensko spomedzi najchudobnejsich EU regionov ..


ano, v ramci "statistickeho efektu" niektore regiony v EU 15 este poberaju EU fondy aj ked uz vlastne na nemaju narok - ale postupne sa im sumy znizuju a niektore po 3-4 rokoch myslim uz nedostanu nic - "phasing out" sa tomu hovori
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 28. Apr 2007 18:21

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6975

vcelku ma zarazilo, ze na roky 2007-13 budu mat Cesi na hlavu viac ako my

troska som narychlo pobehal po internete a nasiel som clanok, kde sa spomina, ze maju na kazdy rok kusok menej ako 100 mil Eur. Cize to vcelku zodpoveda
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 17. Máj 2007 22:55

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7074

SMK: SR tento rok nezíska peniaze z nového balíka fondov EÚ

no, nejak sa to tam zaseklo, mierne to sposobila uz Unia, ze neskoro schvalila rozpocet
menila sa vlada a je to tam, kde v roku 2004 - zacne sa o tristvrte roka neskor
teraz je pravidlo n+3, takze peniaze sa hadam nestratia a aspon sa povenuje trosku pozornosti dobiehajucim projektom a docerpaniu penazi

a ze 170 mil Sk je najvacsia investicia z eurofondov - asi mimo dopravy a zivotneho prostredia
mozno aj narodne projekty ministerstva prace a socialnych veci boli vacsie
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 18. Máj 2007 09:10

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7076

v clanku sa spomina, ze "Tendre sú pod drobnohľadom najmä vtedy, ak sú platené z európskych peňazí. " a ze cca 3 taketo stavby maju problemy. Neviem, ako to tam pocitali (stavby - useky), ale je to asi tretina az polovica zo stavieb financovanych z EU.

Hm, ak ostro sledovane sutaze su asi na polovicu zle, ako to asi vyzera s tymi, co nie su zdaleka tak ostro sledovane ...
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 18. Máj 2007 21:45

wazari napísal:http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7074

SMK: SR tento rok nezíska peniaze z nového balíka fondov EÚ


reakcia MVRR na Csakyho vyhlasenie

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=44802#44802
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 16. Jún 2007 23:49

sucasny stav pripravy na cerpanie z fondov EU:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7265

zatial nam EU neschvalila ziadny operacny program, cize ani cerpat sa zatial nemoze - prve vyzvy sa ocakavaju az na jesen
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 25. Jún 2007 22:11

"Slovensko vyčerpalo zo štrukturálnych fondov Európskej únie k 20. júnu 30 miliárd korún z celkových 63 miliárd ..."

suma 63 miliard je vratana Kohezneho fondu, kde su trosku ine pravidla pre cerpanie

no, este rok a kusok, hadam sa to stihne
ale s novymi vyzvami to nevidim az tak optimisticky - maximalne ako politicka objednavka

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7348
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 22. Júl 2007 13:37

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7502

tento prispevok do MT som mal pripraveny uz asi 2 tyzdne, ale som sa nejak k tomu nevedel dostat

ale pripadal mi vcelku zaujimavy, je to len spicka ladovca z dlhodobeho zapasu o kontrolu EU fondov medzi statnou spravou a samospravou
na SME je k clanku aj vcelku zaujimava diskusia

moj osobny nazor je, ze treba postupovat evolucne a nie revolucne
ako s novou vecou maju ministerstva s EU fondami problemy - je to hlavne narast penazi a zodpovednosti od cias predvstupovych fondov

ale nadobudli uz dake skusenosti a pomaly sa to konsoliduje - akurat tento tyzden som cital material pre rokovanie vlady, kde sa pise o opatreniach, ako zabranit nevycerpanie EU fondov v BA a na hraniciach s Rakuskom
tazko povedat, ako sa to pretavi do praxe, ale ten dokument bol vcelku slusny

kraje zatial skusenosti nemaju ziadne, alebo iba z podavania projektov

ak sa nieco poserie, peniaze sa vracaju zo statneho rozpoctu
podla mna este stale v SR chyba politicka kultura a na nizsich urovniach (samosprava) by som sa skor obaval dakych problemov v tomto smere - minimalne skor viditelnych navonok ako pri ministerstvach

preto som skor za postupne kroky
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 04. Aug 2007 21:05

trosku sa ten spor v kompetenciach vyostruje:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7583

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=49661#49661

no, vlada to ma v rukach ...
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 12. Aug 2007 11:31

tento tyzden asi najzaujimavejsia udalost bol novy material o PPP

zaciatkom tyzdna vsak bolo okrem ineho oznamene, ze Europska Komisia a SR sa dohodli na schvaleni Narodneho strategickeho referencneho ramca, co je zaklad pre cerpanie eurofondov na roky 2007-13
a zaroven jeden z prvych 4 programov, ktore su vyjasnene je Doprava

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7631

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7635


bolo aj oznamene cerpanie z fondov k 31. 7. 2007 - 48,24 %

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7629

ako zvycajne si dobre vedu velke operacne programy a zaostava Bratislava a cezhranicne programy
Naposledy upravil wazari dňa 15. Aug 2007 11:34, celkovo upravené 1 krát.
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 15. Aug 2007 11:33

wazari napísal:akurat tento tyzden som cital material pre rokovanie vlady, kde sa pise o opatreniach, ako zabranit nevycerpanie EU fondov v BA a na hraniciach s Rakuskom
tazko povedat, ako sa to pretavi do praxe, ale ten dokument bol vcelku slusny


tu sa o tom pise v tlaci

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7689
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 26. Aug 2007 20:38

wazari napísal:trosku sa ten spor v kompetenciach vyostruje:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7583

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=49661#49661

no, vlada to ma v rukach ...


pokracuje to dalej vyjadrenim sefa parlamentu:

Šéf parlamentu drží pri eurofonodoch stranu krajom

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7775

citacia z clanku:
"Ako upozornil minister 17. augusta 2007, pripravenosť a personálne kapacity krajov ešte ďaleko zaostáva za ambíciami, ktoré kraje deklarujú. Podľa auditu KPMG Slovensko len dva kraje zaradili do svojej zamestnaneckej štruktúre už zamestnancov s priamym vzťahom k implementácii opatrení ROP zameraných na cestovný ruch, rekonštrukciu regionálnych ciest a regeneráciu sídel."

no, zatial kraje moc nerobia ani s tymi kompetenciami, co maju ...
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod wazari » 21. Sep 2007 22:23

uz je v tom aj premier ...

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7953

Fico sa postavil za kraje
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod kvalitná dialnica » 22. Sep 2007 10:20

Keď to prejde Slota nebude mať zlatíu baňu - čiže stabilita v koalícii bude ohrozená :idea:
_________________
Obrázok používateľa
kvalitná dialnica
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 452
Založený: 28. Feb 2007 17:18
Bydlisko: KE,BJ

Odoslaťod Dialniciar » 22. Sep 2007 11:21

wazari napísal:uz je v tom aj premier ...

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7953

Fico sa postavil za kraje


Zle si to pochopil. On sa len postavil za VÚC, čo sa týka vyriešnia ich pozemkov. Teda: za kraje ich štát vyvlastní. :wink:

Čo sa týka financií, premiér len hovorí, že je za kraje, ale napr. jeho minister dopravy je proti. Kraje majú zatiaľ možnosť čerpať si úvery od EIB a iných bánk a dnes treba viac dávať na iné projekty. Diaľnice, železnice.

Ale mne sa napr. nepáči, aby sa z eurofondov financoval na SVK rozvoj turistického ruchu tak, ako sa to robí, že sa z toho financuje výstavba hotelov, aquaparkov atď. ...
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod wazari » 22. Sep 2007 21:27

Dialniciar napísal:
wazari napísal:uz je v tom aj premier ...

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=7953

Fico sa postavil za kraje


Zle si to pochopil. On sa len postavil za VÚC, čo sa týka vyriešnia ich pozemkov. Teda: za kraje ich štát vyvlastní. :wink:

Čo sa týka financií, premiér len hovorí, že je za kraje, ale napr. jeho minister dopravy je proti. Kraje majú zatiaľ možnosť čerpať si úvery od EIB a iných bánk a dnes treba viac dávať na iné projekty. Diaľnice, železnice.

Ale mne sa napr. nepáči, aby sa z eurofondov financoval na SVK rozvoj turistického ruchu tak, ako sa to robí, že sa z toho financuje výstavba hotelov, aquaparkov atď. ...


no, neviem
ten clanok ma zhruba 3 roviny (veci, o ktorych sa tam pise) a ja som myslel tu prvu cast:

"Premiér Robert Fico podporil županov v ich snahe získať väčší vplyv na rozdeľovanie peňazí z fondov Európskej únie.

S návrhom šéfov krajských samospráv, ktorí väčšinou kandidovali za Ficovu stranu Smer-SD, však nesúhlasilo ministerstvo výstavby.

Minister Marian Janušek (SNS) sa posilneniu právomocí županov bránil, pretože údajne nemajú dostatočne pripravených úradníkov.

"Páni predsedovia boli priamo volení, preto nebudem akceptovať, aby možno aj z pozície ministerstva sa ktokoľvek staval do polohy, že vyššie územné celky nemajú zohrávať aktívnu úlohu pri implementácii regionálneho operačného programu," vyhlásil Fico. Chce trvať na tom, aby ministerstvo výstavby dohodami potvrdilo vyššie právomoci predsedov samosprávnych krajov.
Predsedovia samosprávnych krajov znovu zopakovali, že nechcú rozhodovať o programe, ale ako znalci miestnych pomerov určovať priority v kraji.

Fica mrzí, že medzi ministerstvom a krajmi je "pnutie." Rezort by podľa jeho slov mal čo najskôr so samosprávnymi krajmi pristúpiť k zmluvám, ktoré im umožnia program realizovať. Fico zdôraznil, že do sporu nechce ťahať politiku."


Druha cast je o tych pozemkoch a tretia cast o inych kompetenciach.

Alebo som cosi prehliadol?
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.