Stavebné technológie rekonštrukcií cestných vozoviek

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Stavebné technológie rekonštrukcií cestných vozoviek

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 20:14

Stavebné technológie rekonštrukcií cestných vozoviek

Poznáme niekolko základných typov:

Oprava lokálnych porúch - Oprava trhlín v obrusnej vrstve, Oprava priečnych a pozdĺžnych trhlín a škár

Oprava výmrazkov a výtlkov

Opravy nerovností - Oprava nerovností lokálneho charakteru, Oprava zvlneného povrchu a pozdĺžnych koľají

Ďalšie infos doplním v ďalších príspevkoch.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 20:45

Oprava lokálnych porúch

Lokálne poruchy sa v prvej fáze prejavia vizuálne ojedinelými degradačnými javmi v obrusnej vrstve krytu vozovky, sú to zväčša povrchové poruchy. Príčinou lokálnych porúch vo väčšine prípadov je nedostatočná kvalita obrusných alebo ložných vrstiev, alebo nedokonalé spojenie vrstiev krytu s podkladom vozovky, prípadne výber nevhodných materiálov, pri výrobe, rozvoze a spracovaní stavebných zmesí.

Oprava trhlín v obrusnej vrstve

Trhlinu definujeme ako samovoľne vzniknutú prasklinu v obrusnej vrstve. Trhliny môžu vzniknúť aj v iných konštrukčných vrstvách vozovky, ktoré sa namáhaním môžu prekopírovať na povrch vozovky.

Trhliny v obrusnej vrstve vozovky treba pred opravou očistiť. Podľa príčiny vzniku a hĺbky treba zvoliť spôsob opravy. Trhliny v kryte sa opravia asfaltovými zálievkami spracovanými za horúca alebo za studena. Trhliny široké 3 – 4 mm sa po vyčistení výplachom a stlačeným vzduchom zalejú asfaltovou emulziou alebo regeneračným asfaltom. Širšie trhliny sa vyplnia zálievkovou hmotou. Pri oprave treba dbať na to, aby zálievka prenikla do hĺbky, na celú hrúbku vrstvy.

Oprava priečnych a pozdĺžnych trhlín a škár

Častou poruchou asfaltových vozoviek je otváranie pozdĺžneho pracovného spoja na styku kladených jednotlivých vrstiev asfaltových pásov finišermi. V súčasnosti sa pre tieto opravy používa škárový remixer s pracovnou šírkou 300 a 600 mm. Jeho priemerný denný výkon je 400 až 600 m. Ide o opravu pozdĺžnej škáry recykláciou na mieste za horúca a hovoríme jej bezškárová technológia. Nahriatím širšieho pruhu ako remixovaného pruhu dochádza k vytvoreniu požadovaného spojenia pri hutnení asfaltovej zmesi pôvodnej obrusnej vrstvy s asfaltovou recyklovanou zmesou.

Priečne a pozdĺžne trhliny a škáry sa vyplnia asfaltovou zálievkou. Niekedy je potrebné trhlinu nepravidelnej šírky upraviť, najlepšie prerezať jedným alebo dvoma rovnobežnými rezmi tak, aby mala pravidelný tvar. Vyčistiť úlomky, odstrániť prach a pred zalievaním styčné hrany dokonale vysušiť. Upravená škára sa vyplní zálievkou a kamenivom alebo pripravenou asfaltovou zmesou.

Podľa šírky vyčistenej škáry sa volí zálievka alebo výplň:

- pre šírku škáry 5-15 mm sa môže použiť cestný asfalt 160/220, 100/150,

- pre škáry šírky 15-50 mm sa používajú asfaltové zálievky s parametrami podľa STN 73 6242,

- na výplň škár šírky nad 50 mm sa používa liaty asfalt s použitím asfaltu 30/45 alebo 20/30 a posyp drvinou fr.4-8.

Opravy sa obyčajne robia ručne, ak sa na opravu použije asfaltová zmes, tá sa pripraví na stavebnom dvore a prepraví na miesto opravy.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 20:49

Oprava výmrazkov a výtlkov

Výmrazky sa vyskytujú na cestných úsekoch, ktorých konštrukcia je nedostatočne chránená proti zemnej vlhkosti a nulová izoterma preniká do namŕzavého podložia.

Výtlky sa vyskytujú vtedy, ak obrusná vrstva nie je dostatočne uzavretá a zhutnená s hniezdami segregovaných hrubších zŕn, alebo ak nie je obrusná vrstva dostatočne spojená s ložnou vrstvou, prípadne, ak sa rozšíri porucha na zanedbanej pozdĺžnej i priečnej škáre.

Spôsob opravy sa volí podľa druhu poruchy a podľa toho, či ide o definitívnu opravu alebo len o operatívny zásah až do definitívnej opravy krytu vozovky. Pre opravy výtlkov sú vhodné:

- postrekové technológie, ktorými sa opravujú poškodené miesta. Ich výhodou je jednoduchosť, malá náročnosť, operatívnosť a rýchly zásah i v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

- oprava studenými zmesami, ktoré sa s výhodou uplatňujú za nepriaznivého počasia. Postup je jednoduchý a úspešne sa používa aj v zimnom období.

- oprava za tepla obaľovanými zmesami, táto technológia sa používa na definitívne úpravy výtlkov vozoviek.

- oprava výtlkov zmesou liateho asfaltu, ide o progresívnu osvedčenú metódu najmä na poruchy, kde podklad zostal neporušený a porušená je len obrusná vrstva.

Provizórna oprava prichádza do úvahy, ak sa výtlky musia opraviť v nevhodnom období, napr. v jesennom, zimnom období alebo skoro na jar. Rýchle opravy sa zabezpečujú jednoduchšími technológiami. S výhodou sa uplatňujú postrekové a náterové technológie. Ďalší jednoduchý spôsob sú opravy za studená obalenými zmesami. Ak sú vytvorené vhodné podmienky, môžu sa použiť aj za horúca obalené zmesi alebo liate asfalty. K rýchlym opravám výtlkov patrí aj technológia, ktorá využíva strojné zariadenie JETPACHER. Táto technológia je používaná aj pri opravách trhlín, škár, pri sieťových rozpadoch vozovky s cieľom zabrániť prenikaniu zrážkových vôd cez tieto poruchy do konštrukcie vozovky, prípadne do podložia.

Na definitívne opravy sa volia technológie, ktoré zaručujú kvalitné priľnutie k podkladu a spojenie novej obrusnej vrstvy s ložnou a priľahlou nepoškodenou obrusnou vrstvou. Výtlky sa v počiatočnom štádiu poruchy rozširujú len v obrusnej vrstve. Zanedbaním a oddialením opravy sa poškodzuje aj ložná vrstva, prípadne až podkladová vrstva. Pri oprave je dôležité pripraviť poškodené miesto odstránením uvoľnených časti, úlomkov starej úpravy, vylúpnutých zŕn kameniva prípadne nanesenej špiny. Nespojená obrusná vrstva sa musí odstrániť a okraj sa vyreže alebo zaseká do pravidelných tvarov. Ak je potrebné, na vyčistenie sa použije tlaková voda, stlačený vzduch a opravované miesto sa vysuší. Vyčistené miesto opravy sa potom ľahko postrieka infiltračným asfaltom. Na opravu sa obvykle použijú za horúca obaľované zmesi. V prípade, že výtlky sú husto rozložené po celej šírke vozovky, odporúča sa po ich oprave celý úsek opatriť tenkým povrchovým náterom.

Za nepriaznivého počasia sa s výhodou uplatňujú opravy výtlkov za studena obaľovanými zmesami. Kamenivo sa nepredhrieva, obaľuje sa obyčajne asfaltovými emulziami. Na opravu výtlkov je táto technológia výhodná najmä preto, lebo umožňuje v každom období opraviť poškodený kryt vozovky a zároveň na dlhšie obdobie zabezpečiť bezpečnosť premávky.

Ak je výtlkom poškodená iba obrusná vrstva krytu môže sa na opravu použiť zmes liateho asfaltu. Na dosiahnutie dokonalého spojenia s priľahlou nepoškodenou asfaltovou vrstvou krytu, je potrebné podklad a prípojné hrany tesne pred kladením zmesi liateho asfaltu nahriať. Zmesou liateho asfaltu o teplote 190°C až 250°C sa výtlk vyplní, upraví dreveným hladidlom tak, aby novopoložená plocha bola v úrovni pôvodnej neporušenej vozovky. Povrch opraveného miesta sa posype drvinou fr. 2-4 alebo 4-8, hneď po urovnaní, teda do horúcej zmesi. Kamenivo sa do povrchu opravy zatlačí ručným dreveným valčekom tak, aby zostali hroty zŕn vyčnievať nad povrch a aby sa vytvoril drsný kryt. Po vychladnutí zmesi sa prebytočné kamenivo zmetie.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 20:53

Opravy nerovností

Nerovnosti povrchu asfaltových vozoviek podľa vizuálneho dojmu a rozsahu rozlišujeme ako:

- nerovnosti lokálneho charakteru,

- plošné priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Oprava nerovností lokálneho charakteru

Ide najmä o hrbole, jamy, vybúlenia alebo preliačiny, ktoré sa posúdia podľa veľkosti plochy, výšky alebo hĺbky a zistí sa príčina ich vzniku. Ojedinelé prevýšenia sa opravia frézovaním alebo obrúsením do roviny priľahlej časti vozovky a po odstránení zbrúseného materiálu sa otvorená štruktúra postrieka asfaltovou emulziou alebo infiltračným asfaltom. Tento spôsob je vhodný aj na urovnanie pracovných stykov.

Ak je hrboľ vyšší a preliačina hlbšia, príčina vzniku je v ložnej vrstve alebo v podkladových vrstvách. Takéto poruchy sa musia opraviť už od spodných vrstiev. Obrusná vrstva sa vyseká alebo vyreže do pravidelného plošného tvaru väčších rozmerov tak, aby sa mohli vybúrať spodné narušené vrstvy. Následná oprava sa vykoná tak, ako je popísaná v príspevku s: "Oprava výmrazkov a výtlkov".

Oprava zvlneného povrchu a pozdĺžnych koľají

Starý deformovaný kryt sa odstráni špeciálnymi mechanizmami - frézami, vybúrané úlomky sa odstránia, ložná vrstva sa vyčistí, prípadne vyfúka stlačeným vzduchom. Na vyčistený povrch sa nanesie spojovací postrek. Na pripravený podklad sa položí nová vrstva asfaltovej zmesi. Môže to byť asfaltový betón (AB) alebo asfaltový koberec (AK) v kvalite pôvodnej asfaltovej úpravy. Ak sa požaduje úpravou zvýšiť odolnosť proti trvalým deformáciám, je nutné vyfrézovať alebo vybúrať aj ložnú vrstvu a v dvojvrstvovej úprave použiť zmesi AB vyšších kvalitatívnych parametrov. Nerovnosti v priečnom profile, ktoré neprekročili hĺbku 20-25 mm možno opraviť aj bez vybúrania resp. bez frézovania, emulznými kalovými zmesami (EKZ) alebo emulzným mikrokobercom (EMK).

Podrobne o problematike opráv porúch vozoviek pojednáva technický predpis TP: 01/2001: Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, ktorý vydala Slovenská správa ciest Bratislava, 2001 a je k dispozícii na stránke:

http://www.ssc.sk/custom/tp/2001/TP_012001/UVOD.pdf
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Dialniciar » 22. Apr 2009 19:06

Stručné a jasné informácie nájdete aj tu:

http://www2.svf.tuke.sk/pracoviska/kgad ... /M9/m9.htm
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.