D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín - Žilina – Prešov – Košice – Záhor, štátna hranica SR/Ukrajina

Moderátor: Moderátori

Kedy je podľa vás potrebné začať so stavbou tunela Višňové ?

Anketa bola ukončená dňa 11. Jún 2014 13:34

Ihneď - t.j. vyhlásiť tender ešte tento rok
132
92%
Postačí neskôr, do r. 2020
4
3%
V ďalekej budúcnosti, t.j. po r. 2020
1
1%
Nikdy - tento úsek by sa nikdy nemal stavať
7
5%
 
Celkový počet hlasov : 144

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod IceFox » 13. Jan 2019 00:13

Ja stále tak nejak zúfalo dúfam ,že sa to zahrá nejak to out-u. Keď si to však vezmem fakticky ,existuje len lose-lose situácia - oni prídu o stavbu (čert ber ,že by získali ďalšie meškanie ale dostaviali by to) a ľudia budú čakať lebo sa bude zase preťahovať súťaž + doku...
Cogito ergo sum.
Obrázok používateľa
IceFox
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 614
Obrázky: 2
Založený: 09. Máj 2017 16:14
Bydlisko: CA

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod rempo » 13. Jan 2019 12:19

ono to nemá víťaza,ale keď sme to tak sledovali ako to stavajú na povrchu-bolo to v poriadku?Ja si myslím že nie,presne ako povedal Hájek tancovali tam na mieste a čakali čo s toho bude.
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 642
Obrázky: 2125
Založený: 22. Feb 2010 01:25

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod jarino » 13. Jan 2019 16:45

Hájek celý rozhovor doslova posral tým koncom, ktorý zjavne nezvládol :lol:
Snaží sa redaktora presvedčiť, aby jemu a NDS veril a nakoniec to zabije výzvou na opustenie miestnosti. Veľmi dôveryhodné, po tomto by mu neveril ani ten, čo by mu veriť chcel :D

Taký výcuc z jedného verejne dostupného dokumentu:

28.9.2015 NDS poslala list Zhotoviteľovi, v ktorom schvaľuje Z-DSP - koncept pre SO 201-00, 202-00 a 205-00 (revízia 0) s pripomienkami.
DSP mostov bola predložená 21.9.2015, mala byť už v apríli 2015.
Pripomienky:
Dokumentácia nie je spracovaná podľa TP 03/2006. Technické správy sú písané moc všeobecne. Nie sú dostatočne popísané geometrické ani iné parametre konštrukcií atď.

3.11.2015 Zhotoviteľ predstavil na pracovnom rokovaní na MDVaRR SR vzor Z-DSP na most 201-00. Zástupcovia MDVaRR SR dokumentáciu označili za postačujúcu s istými dodatkami. Stavebný dozor a investor nemali pripomienky. Je evidentné, že pripomienky MDVaRR SR resp. NDS a SD sa rozchádzajú. Následne sa projektant k pripomienkam NDS a SD vyjadril, že podľa MDVaRR SR predložená dokumentácia postačuje...

Druhým zbrzdením bolo, že projektant navrhol v prípade SO 202-00 (revízia 01) použiť ľahké keramické kamenivo (ďalej LKK).
Dňa 14.12.2017 sa NDS listom SD vyjadrila proti použitiu LKK do násypu. SO 204-00 (revízia 0) bol bez pripomienok (tiež tam boli zmeny -> dĺžka mosta, technológia výstavby atď., aj keď Hájek tvrdí, že nakoniec povolili posunutie iba jednej opory). Okrem toho NDS požiadala o predkladanie PD po výstupnej kontrole a aby zmena akéhokoľvek SO bola skoordinovaná so súvisiacimi objektmi bez ohľadu na stupeň prípravy súvisiacich objektov.

21.12.2017 sa listom vyjadril projektant (Strásky, Hustý a partneři) k nesúhlasu použiť LKK do násypu a požiadal HIS prehodnotiť stanovisko. Opora aj násyp sa nachádzajú v akumulačnej časti aktívneho zosuvného územia. Pre zvýšenie stability boli navrhnuté horizontálne odvodňovacie vrty (SO 101-00.1 Sanácia zosuvov). Aj po vykonaní vrtov nebola dosiahnutá dostatočná úroveň stability, pričom cieľom sanácie bolo dosiahnut stabilitu pre výkop jám pre zakladanie pilierov. Preto navrhujú násyp v obmedzenej dĺžke 24 metrov zhotoviť z vyľahčenej sendvičovej konštrukcie -> 80% LKK a 20% štandardný materiál z dôvodu zníženia priťaženia telesa zosuvu a z dôvodu obmedzenia horizontálnych deformácii opornej konštrukcie a opory mosta. Vďaka LKK ubudne značné množstvo kotiev v opornej konštrukcii a vyskytne sa priestor reagovať na svahové deformácie pridaním ďalších kotiev. V prípade použitia štandardného materiálu by bolo zložité kotvy navrhnúť tak, aby medzi nimi nedošlo k žiadnej kolízii.

3.1.2018 sa vyjadril SD s mnohými pripomienkami. SD sa nepozdával koeficient bezpečnosti (pilier 5: f=3,4 a piliere 6 a 7: f=3,3). STN požaduje pre skalné zárezy fmin= 1,3, čiže podľa SD je návrh zbytočne predimenzovaný. SD v liste Zhotoviteľa upozornil, že predkladaním neprimeraných a nepodložených návrhov SO 202-00 z dôvodu zámienky pre dodatočnú platbu brzdí projekčné práce a aj realizáciu diela.

Projektant nesúhlasí s budovaním mosta hľadajúc najnižší povolený bezpečnostný koeficient.

9.3.2018 NDS listom pripustila zmeniť stanovisko s podmienkami:
1) Preložiť nezávislý statický výpočet vypracovaný nezávislým stavebným inžinierom, že v prípade použitia štandardného materiálu bude problém s navrhnutím kotiev tak, aby nedošlo k žiadnej kolízii
2) Súhlas odboru laboratórnych činností NDS pre zabudovanie LKK do násypu.
3) Potvrdiť, že Zhotoviteľ postupoval v súlade so SP
4) Dodržať stupeň vyľahčenia 55% a max. mocnosť vrstvy LKK 0,6 m.
5) Vrstvy oddeliť geotextíliou.
6) Vysvetliť riešenie prechodu z násypu sendvičovej konštrukcie na násyp zo štandardných materiálov a či nehrozí riziko nerovnomerného sadania
7)V rámci geotechnického monitoringu navrhnúť systém kontrolného sledovania sendvičovej konštrukcie
8)Vykonať zhutňovaciu skúšku mimo plánovanej trasy zemného telesa diaľnice

14.3.2018 list SD Zhotoviteľovi. SD považuje vyjadrenie projektanta z 21.12.2017 za nedostačujúce a požaduje zohľadniť pripomienky Objednávateľa z 8.3.2018.

27.4.2018 projektant listom reagoval na list NDS z 8.3.2018.
1) Nezávislý statický výpočet v prílohe listu.
2) Odbor laboratórnych činností NDS nie je kompetentný vydať súhlasné stanovisko k zabudovaniu LKK do násypu. Laboratórium iba kontroluje, či materiál pre stavbu telesa diaľnice je v súlade s požiadavkami noriem a projektanta. Návrh technického riešenia v súlade s platnou legislatívou je v zodpovednosti projektanta.
3) V poriadku.
4) Požadovaný stupeň vyľahčenia je splnený. Nesúlas s max. mocnosťou vrstvy 0,6m. Pri zachovaní vyľahčenia by to znamenalo zníženie mocnosti stužujúcej vrstvy na 0,15m, čo považuje projektant za veľmi nevhodné, keďže pri hutnení môže dôjsť k zvýšeniu drvenia zŕn LKK. Pomer 0,6 m LKK/0,2 m štandardná zemina by zvýšilo priťaženie konštrukcie a podložia násypu, t.j. by sa zvýšil počet kotiev, väčší priemer pilót atď. Podľa projektanta je optimálny pomer 0,8 m LKK/ 0,2 m štandardnej zeminy.
5) Podľa TP 198 je použitie geotextílie nutné iba na rozhraní podložia a násypu. Medzi vrstvami LKK a stužujúcej vrstvy nie je použitie geotextílie požadované ani dôvodné, ak je splnená podmienka infiltrácie materiálov, pričom projekt ráta s použitím materiálov, ktoré kritérium splňujú.
6) Prechod bude postupným naviazaním, aby bola zmena priťaženia od násypu postupná.
9) Skúška bude vykonaná.

4.5.2018 Zhotoviteľ požiadal SD o prehodnotenie zmeny dokumentácie spolu s vyjadrením projektanta.

17.5.2018 v liste SD Objednávateľovi stavebný dozor neodporúča schválenie dokumentácie.
Dôvody:
8.11.2017 SD schválil Dokumentáciu v stupni FTP s pripomienkami. Pripomienky neboli zapracované (prešlo 190 dní).
3.1.2018 SD poslal pripomienky k zmene DSP. Zhotoviteľ tieto pripomienky spochybnil. Následne 22.1.2018 SD poslal Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom Zhotoviteľ pri preložení dokumentácie predložil Zmluvu spolu s odkazmi na normy a TP (prešlo 134 dní).
Zhotoviteľ nesplnil pokyn SD č. 73 zo dňa 14.12.2017, na predloženie statických výpočtov preukazujúcich správnosť technického reišenia B2B mosta. Malo byť splnené do 10.1.2018 (zhotoviteľ nečinný 127 dní).
Z toho dôvodu SD považuje návrh Zhotoviteľa na schválenie dokuemntácie bez zapracovania pripomienok z dôvodu urýchlenia prác za irelevantný, nakoľko Zhotoviteľ mal dostatok času a tieto neboli zapracované z dôvodu vágneho prístupu Zhotoviteľa.

List 8.6.2018 NDS stavebnému dozoru ako odpoveď na žiadosť o stanovisko objednávateľa k DSP- zmena, revízia 02 z dňa 17.5.2018. NDS nesúhlasí so zapracovaním pripomienok v ďalšom stupni prípravy (DRS) ale požaduje ich zapracovať do DSP-zmena.

V liste z 11.6.2018 SD naďalej trvá na zapracovaní pripomienok Objednávateľa aj SD v stupni DSP.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 878
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod rempo » 14. Jan 2019 16:31

Kde sa to da naisť?
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 642
Obrázky: 2125
Založený: 22. Feb 2010 01:25


Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:31

chcem sa opýtať ak sa nebude robiť tuneli višňové sekundárne ostenie to primárne ostenie časom nemôže to tam zavaliť v tuneli ?
zdroj: YouTube.com
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 204
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:32

vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 204
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:50

preto sa to pýtam lebo unas je sutaž 1 a pol roka na novu firmu inač sa to tu na úseku neda spraviť musim byť sutaž ak chcu všetko nanovo robiť čiže cca 1 a pol roka tu bude stať si myslim neviem či su aj ine možnosti unas ale primárne ostenie to je take čo je len provizórne pre stavbarom si myslim neviem
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 204
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod ondrejko_t » 17. Jan 2019 08:56

vladovav, naozaj to neber v zlom, ale prosim, skus po sebe citat prispevky a skorigovat ich, lebo (aspon ja) naozaj netusim, co si tym chcel povedat. ci to bola otazka, ci skusenost, ci polemika...
ondrejko_t
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 313
Založený: 29. Jún 2016 08:29

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 17. Jan 2019 13:42

ja by som tu nepísal ale to nejde to potom upraviť ani vymazať sa to nedá chcel som vedieť ak bude stavba zastavená 1 a pol roka či to primárne ostenie nemôže spadnúť alebo zavaliť lebo sekundárne ostenie nieje hotové tuneli višňové preto ma to zaujímalo ospravedlňujem sa za pravopis ak sú chyby
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 204
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod mike75 » 17. Jan 2019 16:18

nechcem spamovať ale Vladovavove "otázkoúvahy" sú naozaj úsmevné, pekná bodka za dnešným pracovným dňom, ďakujem Vladovav
mike75
návštevník
 
Príspevky: 22
Založený: 25. Nov 2015 14:30
Bydlisko: Košice, Štrba

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod Vlados » 17. Jan 2019 16:31

si pozri ako dlho bola vyrazená prieskumná štôlňa. aj tam bolo niečo ako primárne ostenie... samozrejme môže sa stať čokoľvek.
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 136
Založený: 20. Okt 2008 10:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod jarino » 19. Jan 2019 13:21

Pred Vianocami bola podaná zmena stavby pred dokončením na SSUD. Zmeny sa týkajú budov, skladov, prístreškov a garáží (napr. zmena polohy, zmena osadenia budovy, zmena dispozičného riešenia atď.)
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 878
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod plš » 21. Jan 2019 21:12

Objavil sa nový drístoš Dalibor Trebichalský z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo tzv. IDH viewtopic.php?f=35&t=23948 . Mláti prázdnu a dokonca starú slamu a dokonca prekrucuje.
plš
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Založený: 04. Sep 2011 23:26
Bydlisko: Košice

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod rado » 22. Jan 2019 13:01

plš napísal:Objavil sa nový drístoš Dalibor Trebichalský z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo tzv. IDH viewtopic.php?f=35&t=23948 . Mláti prázdnu a dokonca starú slamu a dokonca prekrucuje.

Tiež som sa pozastavil, keď som videl IDH (nezachytil som doteraz tento inštitút, nepoznám ho) ale keď som videl zmienku o tom, že vláda "plošne zrušila všetky tri balíky PPP projektov" tak mi bolo jasné kam článok zaradiť...
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 894
Obrázky: 6
Založený: 27. Feb 2008 21:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod oldmostar » 22. Jan 2019 17:09

Potvrdzuje sa, že zhotoviteľ úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala nevie túto stavbu dokončiť. Rezort dopravy pritom hľadá spôsob, aby sa tento diaľničný úsek dostaval do obdobia, kým sú k dispozícii eurofondy.
Viac: https://ekonomika.sme.sk/c/22035113/zho ... a-sud.html
oldmostar
návštevník
 
Príspevky: 40
Obrázky: 39
Založený: 13. Okt 2016 13:35

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod 1mmortal2 » 22. Jan 2019 18:35

Tanceky pokracuju. Ze 500 ludi (v januari pri -15) :D
1mmortal2
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 385
Obrázky: 37
Založený: 28. Dec 2007 19:34
Bydlisko: Trencin

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod Jakub » 22. Jan 2019 20:01

Na MUK LL sa pracuje na oporných múroch , ostatné práce stoja ani Doprastav tam nevidno...Ja si myslím, že asi nemajú uhradené faktúry...
Jakub
návštevník
 
Príspevky: 45
Obrázky: 12
Založený: 21. Júl 2018 16:36

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod paldo » 22. Jan 2019 20:54

Doprastav sa vyjadril, že príde (ak dovtedy združenie neskončí) keď zlezie sneh... Zemné práce sa im moc robiť nedajú....
Obrázok používateľa
paldo
diskutujúci
 
Príspevky: 94
Obrázky: 55
Založený: 29. Júl 2012 18:40
Bydlisko: Kubíková - okolie Žiliny

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 22. Jan 2019 21:17

http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1951849_tunel-visnove-zrejme-dokonci-ina-firma-za-to-mozu-slovensku-hrozit-sudne-spory ešte stale si myslite že je najlepšie dať úsek druhej firme tak taliani to chceli dokončiť do konca roku 2020 teraz minister hovori 2023 a opozícia ešte dlhšie :lol:
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 204
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod nevo83 » 22. Jan 2019 22:19

Ale ved kludne im doplat 50mega zo svojho... :)
nevo83
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 483
Založený: 22. Mar 2017 19:00

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod Lorenc » 23. Jan 2019 10:17

Vyrazenie tunela meškalo cca 8 mesiacov. Povrchové úseky sa bežne robia za dva tri roky. Tých 12/2020 by stále mohlo byť reálnych. Úradnici niekedy nerozumejú procesom výstavby to sme sa mohli presvedčiť, keď Ersek obskakoval okolo D4R7. http://camit.sk/sk/novinky/12530_ersek- ... imalne-rok
Nieje aj toto len huhu, keď je proste tuhá zima? Veď treba trochu napnúť svaly, popohnať to chápeme určite to mohlo pomôcť aj D4R7, ale odvolať SI zo stavby, ktorá má právne vedomie oveľa silnejšie https://en.wikipedia.org/wiki/Salini_Impregilo ako táto nedokonala vládna korporácia zvaná SR, ktorá je od Impregilo o 24 rokov mladšia, a kde sa politici (ľudia s rôznych odborov) striedaju ako "hostia" v nevestinci to sa mi zdá priveľa. A nech mi niekto nehovorí, že pre dobré meno sem SI nepošle nejakých krizových managerov a dokončia to tak ako treba. Referencie majú oveľa väčšieho rozsahu ako nejaké Višňové.
https://www.salini-impregilo.com/en/pro ... ports.html
Lorenc
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 06. Máj 2005 10:43

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod fh » 23. Jan 2019 11:06

Lorenc ak ťa už neplatia, mali by ťa najať za svojho hovorcu :D . Bububu, no tak keď sú takí dobrí, že tu na fóre postuješ ich referencie, mali by aj u nás poriadne stavať, nie predvádzať právne úskoky a zdržiavať. Túto referenciu zo Slovenska si títo podvodníci na svoju stránku nezavesia, ale dobré meno ak ho aj niekedy mali si pokazili.
fh
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 12
Založený: 06. Máj 2005 12:19

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod oldmostar » 23. Jan 2019 11:09

nevo83 napísal:Ale ved kludne im doplat 50mega zo svojho... :)


Ak sa bavime o financiach, v pripade zmeny dodavatela to bude minimale o 50 mn stat viac (neviem ake poziadavky su od SI)
Naozaj by sa malo zratat kolko by nas stalo dokoncit to so SI a kolko zo zmenou SI a to ci uz financne alebo casovo. Tieto informacie mne osobne chybaju aby som si vedel spravit nazor.
oldmostar
návštevník
 
Príspevky: 40
Obrázky: 39
Založený: 13. Okt 2016 13:35

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod Lorenc » 23. Jan 2019 11:25

fh napísal:Lorenc ak ťa už neplatia, mali by ťa najať za svojho hovorcu :D . Bububu, no tak keď sú takí dobrí, že tu na fóre postuješ ich referencie, mali by aj u nás poriadne stavať, nie predvádzať právne úskoky a zdržiavať. Túto referenciu zo Slovenska si títo podvodníci na svoju stránku nezavesia, ale dobré meno ak ho aj niekedy mali si pokazili.


Hej určite. S týmto platením si to nechaj to je môj osobný názor. To už je tá Smerojanošikovská mentalita. Súkromník je vždy zlý a zo zahraničia dvojnásobne a štát je hrdina. Ale to je len marketing aby mohli kradnúť. IS tu mohli poslať slabší management, lebo sa im to mohlo zdať ľavou zadnou. Ale nesledujem kto sú to len mám väčšiu dôveru v takéto firmy, ktoré majú kompetencie a ostávajú po nich réalie zhotovené rukami ako v ministerstvo kde je raz taký pán a potom taký. Riadenie štátnych zákaziek poznáme, lebo to máme zažité. A tak isto poznáme kamarátov štátu typu https://hnonline.sk/tagy/3147-miroslav-remeta. Neviem ako sa podelili SI a Dúha len problém vetrím v tej "prostonárodnej" firme, ktorá je v konzorciu potom v slovenských nešikovných úradnikoch a potom v SI.
Lorenc
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 06. Máj 2005 10:43

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na D1

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 12 hostí.