D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín - Žilina – Prešov – Košice – Záhor, štátna hranica SR/Ukrajina

Moderátor: Moderátori

Kedy je podľa vás potrebné začať so stavbou tunela Višňové ?

Anketa bola ukončená dňa 11. Jún 2014 13:34

Ihneď - t.j. vyhlásiť tender ešte tento rok
132
92%
Postačí neskôr, do r. 2020
4
3%
V ďalekej budúcnosti, t.j. po r. 2020
1
1%
Nikdy - tento úsek by sa nikdy nemal stavať
7
5%
 
Celkový počet hlasov : 144

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod IceFox » 13. Jan 2019 00:13

Ja stále tak nejak zúfalo dúfam ,že sa to zahrá nejak to out-u. Keď si to však vezmem fakticky ,existuje len lose-lose situácia - oni prídu o stavbu (čert ber ,že by získali ďalšie meškanie ale dostaviali by to) a ľudia budú čakať lebo sa bude zase preťahovať súťaž + doku...
S devilom sa nediskutuje. Nemá to zmysel. Aj keby človek použil xyz argumentov a všetky tvrdenia mu vyvrátil, tak bude robiť takú argumentačnú akrobaciu, že diskusia sa zvrhne do úplných nezmyslov. Len, aby nemusel priznať, že nemá pravdu.
-okorec 2k17
Obrázok používateľa
IceFox
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 395
Obrázky: 2
Založený: 09. Máj 2017 16:14
Bydlisko: CA

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod rempo » 13. Jan 2019 12:19

ono to nemá víťaza,ale keď sme to tak sledovali ako to stavajú na povrchu-bolo to v poriadku?Ja si myslím že nie,presne ako povedal Hájek tancovali tam na mieste a čakali čo s toho bude.
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 609
Obrázky: 2123
Založený: 22. Feb 2010 01:25

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod jarino » 13. Jan 2019 16:45

Hájek celý rozhovor doslova posral tým koncom, ktorý zjavne nezvládol :lol:
Snaží sa redaktora presvedčiť, aby jemu a NDS veril a nakoniec to zabije výzvou na opustenie miestnosti. Veľmi dôveryhodné, po tomto by mu neveril ani ten, čo by mu veriť chcel :D

Taký výcuc z jedného verejne dostupného dokumentu:

28.9.2015 NDS poslala list Zhotoviteľovi, v ktorom schvaľuje Z-DSP - koncept pre SO 201-00, 202-00 a 205-00 (revízia 0) s pripomienkami.
DSP mostov bola predložená 21.9.2015, mala byť už v apríli 2015.
Pripomienky:
Dokumentácia nie je spracovaná podľa TP 03/2006. Technické správy sú písané moc všeobecne. Nie sú dostatočne popísané geometrické ani iné parametre konštrukcií atď.

3.11.2015 Zhotoviteľ predstavil na pracovnom rokovaní na MDVaRR SR vzor Z-DSP na most 201-00. Zástupcovia MDVaRR SR dokumentáciu označili za postačujúcu s istými dodatkami. Stavebný dozor a investor nemali pripomienky. Je evidentné, že pripomienky MDVaRR SR resp. NDS a SD sa rozchádzajú. Následne sa projektant k pripomienkam NDS a SD vyjadril, že podľa MDVaRR SR predložená dokumentácia postačuje...

Druhým zbrzdením bolo, že projektant navrhol v prípade SO 202-00 (revízia 01) použiť ľahké keramické kamenivo (ďalej LKK).
Dňa 14.12.2017 sa NDS listom SD vyjadrila proti použitiu LKK do násypu. SO 204-00 (revízia 0) bol bez pripomienok (tiež tam boli zmeny -> dĺžka mosta, technológia výstavby atď., aj keď Hájek tvrdí, že nakoniec povolili posunutie iba jednej opory). Okrem toho NDS požiadala o predkladanie PD po výstupnej kontrole a aby zmena akéhokoľvek SO bola skoordinovaná so súvisiacimi objektmi bez ohľadu na stupeň prípravy súvisiacich objektov.

21.12.2017 sa listom vyjadril projektant (Strásky, Hustý a partneři) k nesúhlasu použiť LKK do násypu a požiadal HIS prehodnotiť stanovisko. Opora aj násyp sa nachádzajú v akumulačnej časti aktívneho zosuvného územia. Pre zvýšenie stability boli navrhnuté horizontálne odvodňovacie vrty (SO 101-00.1 Sanácia zosuvov). Aj po vykonaní vrtov nebola dosiahnutá dostatočná úroveň stability, pričom cieľom sanácie bolo dosiahnut stabilitu pre výkop jám pre zakladanie pilierov. Preto navrhujú násyp v obmedzenej dĺžke 24 metrov zhotoviť z vyľahčenej sendvičovej konštrukcie -> 80% LKK a 20% štandardný materiál z dôvodu zníženia priťaženia telesa zosuvu a z dôvodu obmedzenia horizontálnych deformácii opornej konštrukcie a opory mosta. Vďaka LKK ubudne značné množstvo kotiev v opornej konštrukcii a vyskytne sa priestor reagovať na svahové deformácie pridaním ďalších kotiev. V prípade použitia štandardného materiálu by bolo zložité kotvy navrhnúť tak, aby medzi nimi nedošlo k žiadnej kolízii.

3.1.2018 sa vyjadril SD s mnohými pripomienkami. SD sa nepozdával koeficient bezpečnosti (pilier 5: f=3,4 a piliere 6 a 7: f=3,3). STN požaduje pre skalné zárezy fmin= 1,3, čiže podľa SD je návrh zbytočne predimenzovaný. SD v liste Zhotoviteľa upozornil, že predkladaním neprimeraných a nepodložených návrhov SO 202-00 z dôvodu zámienky pre dodatočnú platbu brzdí projekčné práce a aj realizáciu diela.

Projektant nesúhlasí s budovaním mosta hľadajúc najnižší povolený bezpečnostný koeficient.

9.3.2018 NDS listom pripustila zmeniť stanovisko s podmienkami:
1) Preložiť nezávislý statický výpočet vypracovaný nezávislým stavebným inžinierom, že v prípade použitia štandardného materiálu bude problém s navrhnutím kotiev tak, aby nedošlo k žiadnej kolízii
2) Súhlas odboru laboratórnych činností NDS pre zabudovanie LKK do násypu.
3) Potvrdiť, že Zhotoviteľ postupoval v súlade so SP
4) Dodržať stupeň vyľahčenia 55% a max. mocnosť vrstvy LKK 0,6 m.
5) Vrstvy oddeliť geotextíliou.
6) Vysvetliť riešenie prechodu z násypu sendvičovej konštrukcie na násyp zo štandardných materiálov a či nehrozí riziko nerovnomerného sadania
7)V rámci geotechnického monitoringu navrhnúť systém kontrolného sledovania sendvičovej konštrukcie
8)Vykonať zhutňovaciu skúšku mimo plánovanej trasy zemného telesa diaľnice

14.3.2018 list SD Zhotoviteľovi. SD považuje vyjadrenie projektanta z 21.12.2017 za nedostačujúce a požaduje zohľadniť pripomienky Objednávateľa z 8.3.2018.

27.4.2018 projektant listom reagoval na list NDS z 8.3.2018.
1) Nezávislý statický výpočet v prílohe listu.
2) Odbor laboratórnych činností NDS nie je kompetentný vydať súhlasné stanovisko k zabudovaniu LKK do násypu. Laboratórium iba kontroluje, či materiál pre stavbu telesa diaľnice je v súlade s požiadavkami noriem a projektanta. Návrh technického riešenia v súlade s platnou legislatívou je v zodpovednosti projektanta.
3) V poriadku.
4) Požadovaný stupeň vyľahčenia je splnený. Nesúlas s max. mocnosťou vrstvy 0,6m. Pri zachovaní vyľahčenia by to znamenalo zníženie mocnosti stužujúcej vrstvy na 0,15m, čo považuje projektant za veľmi nevhodné, keďže pri hutnení môže dôjsť k zvýšeniu drvenia zŕn LKK. Pomer 0,6 m LKK/0,2 m štandardná zemina by zvýšilo priťaženie konštrukcie a podložia násypu, t.j. by sa zvýšil počet kotiev, väčší priemer pilót atď. Podľa projektanta je optimálny pomer 0,8 m LKK/ 0,2 m štandardnej zeminy.
5) Podľa TP 198 je použitie geotextílie nutné iba na rozhraní podložia a násypu. Medzi vrstvami LKK a stužujúcej vrstvy nie je použitie geotextílie požadované ani dôvodné, ak je splnená podmienka infiltrácie materiálov, pričom projekt ráta s použitím materiálov, ktoré kritérium splňujú.
6) Prechod bude postupným naviazaním, aby bola zmena priťaženia od násypu postupná.
9) Skúška bude vykonaná.

4.5.2018 Zhotoviteľ požiadal SD o prehodnotenie zmeny dokumentácie spolu s vyjadrením projektanta.

17.5.2018 v liste SD Objednávateľovi stavebný dozor neodporúča schválenie dokumentácie.
Dôvody:
8.11.2017 SD schválil Dokumentáciu v stupni FTP s pripomienkami. Pripomienky neboli zapracované (prešlo 190 dní).
3.1.2018 SD poslal pripomienky k zmene DSP. Zhotoviteľ tieto pripomienky spochybnil. Následne 22.1.2018 SD poslal Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom Zhotoviteľ pri preložení dokumentácie predložil Zmluvu spolu s odkazmi na normy a TP (prešlo 134 dní).
Zhotoviteľ nesplnil pokyn SD č. 73 zo dňa 14.12.2017, na predloženie statických výpočtov preukazujúcich správnosť technického reišenia B2B mosta. Malo byť splnené do 10.1.2018 (zhotoviteľ nečinný 127 dní).
Z toho dôvodu SD považuje návrh Zhotoviteľa na schválenie dokuemntácie bez zapracovania pripomienok z dôvodu urýchlenia prác za irelevantný, nakoľko Zhotoviteľ mal dostatok času a tieto neboli zapracované z dôvodu vágneho prístupu Zhotoviteľa.

List 8.6.2018 NDS stavebnému dozoru ako odpoveď na žiadosť o stanovisko objednávateľa k DSP- zmena, revízia 02 z dňa 17.5.2018. NDS nesúhlasí so zapracovaním pripomienok v ďalšom stupni prípravy (DRS) ale požaduje ich zapracovať do DSP-zmena.

V liste z 11.6.2018 SD naďalej trvá na zapracovaní pripomienok Objednávateľa aj SD v stupni DSP.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 878
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod rempo » 14. Jan 2019 16:31

Kde sa to da naisť?
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 609
Obrázky: 2123
Založený: 22. Feb 2010 01:25


Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:31

chcem sa opýtať ak sa nebude robiť tuneli višňové sekundárne ostenie to primárne ostenie časom nemôže to tam zavaliť v tuneli ?
zdroj: YouTube.com
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 174
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:32

vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 174
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 16. Jan 2019 22:50

preto sa to pýtam lebo unas je sutaž 1 a pol roka na novu firmu inač sa to tu na úseku neda spraviť musim byť sutaž ak chcu všetko nanovo robiť čiže cca 1 a pol roka tu bude stať si myslim neviem či su aj ine možnosti unas ale primárne ostenie to je take čo je len provizórne pre stavbarom si myslim neviem
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 174
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod ondrejko_t » 17. Jan 2019 08:56

vladovav, naozaj to neber v zlom, ale prosim, skus po sebe citat prispevky a skorigovat ich, lebo (aspon ja) naozaj netusim, co si tym chcel povedat. ci to bola otazka, ci skusenost, ci polemika...
ondrejko_t
diskutujúci
 
Príspevky: 241
Založený: 29. Jún 2016 08:29

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod vladovav » 17. Jan 2019 13:42

ja by som tu nepísal ale to nejde to potom upraviť ani vymazať sa to nedá chcel som vedieť ak bude stavba zastavená 1 a pol roka či to primárne ostenie nemôže spadnúť alebo zavaliť lebo sekundárne ostenie nieje hotové tuneli višňové preto ma to zaujímalo ospravedlňujem sa za pravopis ak sú chyby
vladovav
diskutujúci
 
Príspevky: 174
Obrázky: 20
Založený: 08. Apr 2016 14:46

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod mike75 » 17. Jan 2019 16:18

nechcem spamovať ale Vladovavove "otázkoúvahy" sú naozaj úsmevné, pekná bodka za dnešným pracovným dňom, ďakujem Vladovav
mike75
návštevník
 
Príspevky: 15
Založený: 25. Nov 2015 14:30
Bydlisko: Košice, Štrba

Re: D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala

Odoslaťod Vlados » 17. Jan 2019 16:31

si pozri ako dlho bola vyrazená prieskumná štôlňa. aj tam bolo niečo ako primárne ostenie... samozrejme môže sa stať čokoľvek.
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 126
Založený: 20. Okt 2008 10:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Predchádzajúca

Naspäť na D1

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.