R2 Kriváň – Lovinobaňa

Trenčín (križovatka s D1) – Prievidza – Žiar nad Hronom – v peáži s R1 – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – križovatka s D1

Moderátor: Moderátori

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod devil » 07. Júl 2018 18:55

ja som nepisal o mytna-tomasovce. ze o com pises ty, niekedy ani sam netusis.
a kedze starostka v okoli dediny nevidela ziadne stavebne stroje pytala sa NDS co sa deje...
Obrázok používateľa
devil
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 105
Založený: 04. Feb 2005 08:32

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod Vlados » 07. Júl 2018 19:01

hlavne, že si citoval môj text. pán administrátor môže všetko... aj citovať jedno a odpisovať na druhé. nemá mu kto siahať do jeho písania.
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 127
Založený: 20. Okt 2008 10:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod jarino » 08. Júl 2018 00:29

Kritérium K1 - Navrhovaná celková cena uchádzača
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou vyjadrenou v Eur bez DPH, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.
Vzorec: K1i = ((Kmin / Ki ) x 100) x 40%
pričom:
K1i - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca
Kmin - Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky
Ki - Navrhovaná celková cena ponuky vyhodnocovaného uchádzača
100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K1 (pred zvážením)
40% - Váha Kritéria K1 vyjadrená v %

Kritérium K2 - Kvalita tímu odborníkov
Je v záujme uchádzačov, aby v ponuke prezentovali takých odborníkov, ktorí budú čo najkvalitnejší a budú spĺňať najvyššie požiadavky verejného obstarávateľa, pretože v takom prípade môžu uchádzači získať najviac bodov za dané kritérium.
Verejný obstarávateľ požaduje nasledovných odborníkov, pričom zároveň pri každom odborníkovi uvádza minimálne požiadavky, ktoré musí splniť každý odborník (v prípade, že ktorýkoľvek odborník nesplní tieto minimálne požiadavky, ponuka uchádzača bude vylúčená pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky) a ďalej požiadavky nad rámec minimálnych požiadaviek, po splnení ktorých budú uchádzačovi za daného odborníka pridelené body podľa jeho skúseností, praxe, či kvalifikácie.
Akákoľvek kumulácia funkcií na úrovni odborníkov pre vybrané odborné okruhy jednou osobou, znamená ohrozenie zhotovenia predmetu zákazky v požadovanom termíne a kvalite. Uchádzači preto nemôžu využiť odborné skúseností jednej osoby na preukázanie plnenia viacerých odborníkov (č.1, č.2., č.3 a č.4) súčasne. (Uchádzač predloží minimálne 4 rôznych odborníkov).
Verejný obstarávateľ bude zohľadňovať a prideľovať body len za projekty odborníka č.1, č.2, č.3 a č.4, ktorou uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti!

Odborník č. 1: Riaditeľ stavby
Hodnotenie celkové dĺžky ukončených stavieb na ktorých bol na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby. Uvažujú sa iba stavby na diaľniciach alebo rýchlostných cestách v plnom, alebo polovičnom profile a prvej triedy v minimálnej kategórii 22,5 ukončené za posledných 30rokov *). Každému uchádzači sa započíta súčet dĺžok hlavnej trasy v požadované kategórii.
25bodov získa uchádzač s maximálnou hodnotou ukončených stavieb. Ostatným uchádzačom sa počet bodov určí podľa vzorca.
Učasť na projektoch na danej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu).
Vzorec: K2,1 = (L2,1 x K2,1max) / L2,1max
pričom:
K2,1 - Počet bodov pre daného uchádzača za Odborníka č.1
L2,1 - Celková dĺžka ukončených stavieb daného uchádzača
K2,1max = 25 , Maximálny počet bodov pre najlepšie hodnoteného uchádzača
L2,1max – Celková dĺžka ukončených stavieb najlepšie hodnoteného uchádzača
Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Odborník č. 2: Stavbyvedúci pre mosty
Hodnotenie celkové dĺžky realizovaných mostov na ktorých bol na pozícii stavbyvedúceho pre mosty / zástupcom stavbyvedúceho na mosty . Uvažujú sa iba mosty na diaľniciach alebo rýchlostných cestách v plnom, alebo polovičnom profile a prvej triedy v minimálnej kategórii 22,5 ukončené za posledných 15rokov *) .
25bodov získa uchádzač s maximálnou hodnotou ukončených mostov. Ostatným uchádzačom sa počet bodov určí podľa vzorca.
Účasť na týchto projektoch na danej pozícii musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu).
Vzorec: K2,2 = (L2,2 x K2,2max) / L2,2max
pričom:
K2,2 - Počet bodov pre daného uchádzača za Odborníka č.2
L2,2 - Celková dĺžka realizovaných mostov daného uchádzača
K2,2max = 25 , Maximálny počet bodov pre najlepšie hodnoteného uchádzača
L2,2max – Celková dĺžka realizovaných mostov najlepšie hodnoteného uchádzača
Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Odborník č. 3: Hlavný inžinier projektu
Hodnotenie celkové dĺžky stavieb na ktorých bol na pozícii hlavného inžiniera projektu / zástupcom hlavného inžiniera. Uvažujú sa iba stavby na diaľniciach alebo rýchlostných cestách v plnom , alebo polovičnom profile a prvej triedy v minimálnej kategórii 22,5 ukončených za posledných 15rokov *) . Každému uchádzači sa započíta súčet dĺžok hlavnej trasy v požadované kategórii.
25bodov získa uchádzač s maximálnou hodnotou dĺžky stavieb. Ostatným uchádzačom sa počet bodov určí podľa vzorca.
Verejný obstarávateľ uzná hlavnému inžinierovi projektu len tie poskytnuté zmluvy v rámci predloženého zoznamu (DSP a DRS), u ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom a odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu. Záujemca predloží kópiu príslušnej strany dokumentácie, z ktorej sa dajú overiť potrebné informácie.
Vzorec: K2,3 = (L2,3 x K2,3max) / L2,3max
pričom:
K2,3 - Počet bodov pre daného uchádzača za Odborníka č.3
L2,3 - Celková dĺžka stavieb daného uchádzača
K2,3max = 25 , Maximálny počet bodov pre najlepšie hodnoteného uchádzača
L2,3max – Celková dĺžka stavieb najlepšie hodnoteného uchádzača
Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Odborník č. 4: Zodpovedný projektant pre mostnú časť
Hodnotenie celkové dĺžky mostov na ktorých bol na pozícii zodpovedného projektanta / hlavného projektanta / zástupca hlavného projektanta / kontroloval. Uvažujú sa iba stavby na diaľniciach alebo rýchlostných cestách v plnom, alebo polovičnom profile a prvej triedy v minimálnej kategórii R22,5 ukončených za posledných 15rokov *) .
25bodov získa uchádzač s maximálnou hodnotou dĺžky mostov. Ostatným uchádzačom sa počet bodov určí podľa vzorca.
Verejný obstarávateľ uzná hlavnému inžinierovi projektu len tie poskytnuté zmluvy v rámci predloženého zoznamu (DSP a DRS), u ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom a odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu. Záujemca predloží kópiu príslušnej strany dokumentácie, z ktorej sa dajú overiť potrebné informácie.
Vzorec: K2,4 = (L2,4 x K2,4max) / L2,4max
pričom:
K2,4 - Počet bodov pre daného uchádzača za Odborníka č.4
L2,4 - Celková dĺžka mostov daného uchádzača
K2,4max = 25 , Maximálny počet bodov pre najlepšie hodnoteného uchádzača
L2,4max – Celková dĺžka mostov najlepšie hodnoteného uchádzača
Počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za Odborníka č. 1, Odborníka č. 2, Odborníka č. 3 a Odborníka č. 4, výsledná hodnota Kritéria K2 sa urči podľa vzorca:
K2i = KEi x 25%
pričom:
K2i Vyhodnotenie kritéria K2 daného uchádzača
KEi Počet bodov uchádzača za kvalitu tímu odborníkov
100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K2 spolu (pred zvážením)
25% Váha kritéria K2 vyjadrená v %
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.


Kritérium K3 - Náklady na prevádzku
Celkový počet ložísk u všetkých mostov na stavbe
Počet bodov sa určí podľa vzorca pomerom medzi hodnotami :
Viac ako 200ks...0 bodov
1ks....................40 bodov
Náterový systém oceľových prvkov konštrukcii na hlavnej trase (stĺpiky zvodidiel, zábradlie, stĺpiky protihlukových stien)
Počet bodov sa určí podľa tabuľky v kapitole 4.3. Minimálny počet bodov 0, maximálny počet bodov 27.
Životnosť ložísk
V prípade použitia ložísk, sa predpokladá nasledujúca životnosť:
elastomerové ... 20rokov,
hrncové ... 30rokov,
kalotové ... 50 rokov.
Počet bodov sa určí podľa typu ložísk. V prípade viacej druhov ložísk sa výsledný počet určí podľa vzorca.
Elastomerové ložiská ... 13 bodov
Hrncové ložiská ... 20 bodov
Kalotové ložiská ... 33 bodov

Uchádzačovi sa pridelia body za celkový počet ložísk podľa vzorca:
K3,1 = (200 – Nb) x 0,2
pričom:
K3,1 - Počet bodov pre daného uchádzača za subkriterium celkového počtu ložísk
Nb – celkový počet ložísk

Za životnosť ložísk sa uchádzačovi pridelia body podľa vzorca:
K3,2 = (Ne x 13 + Nh x 20 + Nk x 33) / (Ne + Nh + Nk)
pričom:
K3,2 - Počet bodov pre daného uchádzača za podkriterium životnost ložísk.
Maximálna hodnota je 33 bodov.
Ne – celkový počet elastomerových ložísk
Nh – celkový počet hrncových ložísk
Nk – celkový počet kalotových ložísk

Vzorec pre celkový počet bodov:
K3i = KEi x 10%
pričom:
K3i Vyhodnotenie kritéria K3 daného uchádzača
KEi Počet bodov uchádzača za optimalizáciu prevádzkových nákladov
100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K3 spolu (pred zvážením)
10% Váha kritéria K3 vyjadrená v %
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Kritérium K4 - Environmentálne hľadisko

Rozsah výrubu drevín v brehových porastoch tokov (vyjadrený v m3)
Počet bodov sa určí podľa vzorca pomerom medzi hodnotami 0 a 10 bodov.
Rozsah regulácie potokov (vyjadrený v metroch)
Počet bodov sa určí podľa vzorca pomerom medzi hodnotami 0 a 30 bodov.
Počet pilierov mosta 209-01 a 209-02 (ak sú v priečnom dva piliere, počíta sa každý pilier)
Počet bodov sa určí podľa vzorca pomerom medzi hodnotami :
Viac ako 90 pilierov...0 bodov
55 a menej pilierov ... 20 bodov
Technológia výstavby mosta 209-01 a 209-02 (s ohľadom na zásah do priestoru pod mostom) .
V prípade viacej technológii sa výsledný počet bodov určí podľa vzorca v kapitole 5.2.3.
Pevná skruž .... 0 bodov
Montáž žeriavom .... 5 bodov
Letmá betonáž / montáž .... 10 bodov
Výsuvná skruž / montážny súbor .... 15 bodov
Vysúvanie ... 20 bodov
Doba výstavby mosta* 209-01 a 209-02 (s ohľadom na obmedzenie doby zaťaženie obyvateľstva a krajiny stavebnou dopravou, hlukom atd.)
*) Do doby výstavby sa započíta obdobie od začatia prác na zakladaniu do ukončenia výstavby nosnej konštrukcie.
Viac ako 30mesiacov ... 0 bodov
30 - 24 mesiacov ... 10 bodov
Menej ako 24 mesiacov ... 20 bodov

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším navrhovaným rozsahom výrubu drevín v brehových porastoch tokov v m3, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou kedže presný rozsah nie je daný žiadnou záväznou dokumentáciou.
Uchádzačovi sa pridelia body podľa vzorca:
K4,1 = (RVmin / RVi ) x 10
pričom:
K4,1 - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca
RVmin - Najnižší rozsah výrubu drevín v brehových porastoch tokov (m3)
RVi - Navrhovaný rozsah výrubu drevín v brehových porastoch tokov (m3)

Započítava sa každý meter toku, v ktorom dôjde k priamemu ovplyvneniu hydromorfológie oproti súčasnému stavu spôsobom opevnenia určeným v súťažných podmienkach. Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižším navrhovaným rozsahom regulácie potokov v metroch, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. S ohľadom na záverečné stanovisko MŽP nie sú možné ďalšie zásahy a úpravy potokov nad rozsah DSP pre žiadny konkrétny SO.
K4,2 = (RRmin / RRi ) x 30
pričom:
K4,2 - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca
RRmin - Najnižší rozsah regulácie potokov (m)
RRi - Navrhovaný rozsah regulácie potokov (m)
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Počet pilierov:
Uchádzačovi sa pridelia body podľa vzorca:
K4,3 = (90 – Np) x (20/35)
pričom:
K4,3 - Počet bodov pre daného uchádzača za podkritérium počtu pilierov. Maximálna hodnota je 40bodov.
Np – celkový počet pilierov mostu 209-01 a 209-02
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Technologia výstavby
Uchádzačovi sa pridelia body podľa vzorca:
K4,3 = (90 – Np) x (20/35)
pričom:
K4,3 - Počet bodov pre daného uchádzača za podkritérium počtu pilierov. Maximálna hodnota je 40bodov.
Np – celkový počet pilierov mostu 209-01 a 209-02
Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta.

Uchádzačovi sa pridelia body sumárne za všetky kritéria a výsledná hodnota Kritéria K4 sa urči podľa vzorca:
K4i = KEi x 25%
pričom:
K4i Vyhodnotenie kritéria K4 daného uchádzača
KEi Počet bodov uchádzača za environmentálne kritérium
25% Váha kritéria K4 vyjadrená v %

Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií
Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom až treťom mieste) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte kritérií jednotlivo prepočítaných podľa váhy získa najvyšší počet bodov za K1, K2, K3, K4 pričom maximálny možný počet takto získaných bodov je 100, ak vo všetkých kritériách získa maximálny počet bodov.
V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na prvom až treťom mieste, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu č. 1.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 878
Založený: 12. Sep 2011 13:49

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod i15 » 08. Júl 2018 07:44

Dobrý nápad, dlĺžky mostov, kvalita ložísk a rozsah výrubu sú jasne merateľné kritériá. Neviem si však predstaviť, ako budú spoľahlivo dokazovať, že daný odborník naozaj pracoval na danom projekte.
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 21:49
Bydlisko: Košice

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod Peterman » 08. Júl 2018 09:26

Nove kritéria su jasne postavené na zabehnuté veľké firmy, ktoré su schopne mať a si zaplatiť odborníkov a ktoré už majú zrealizované podobne stavebné diela.... alebo si budu navzájom preplácať a preťahovať týchto ľudí ( a tých nie je vela ) .... uvidime ako budu vyzerať prvé takto realizované tendre a kto všetko sa prihlási a ako splnia kritéria
Peterman
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 465
Obrázky: 0
Založený: 02. Okt 2013 21:38

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod devil » 08. Júl 2018 10:16

toto je naozaj tazky usek takze je dobre ak to nebudu stavat diletanti. zabranenie kumulvania funkcii ma nenapadlo, to je tiez rozumne.

hlavne, že si citoval môj text. pán administrátor môže všetko... aj citovať jedno a odpisovať na druhé. nemá mu kto siahať do jeho písania.


co tak namiesto vyplakavania zacat uvazovat a nerobit zo seba §"!%/ v priamom prenose.

som zvedavý na tú cenu? či bude toľko spomínaná 5mil./km. no ked vieme ze najlacnejsia ponuka my-tom je 127 mil. na 13,5 km a kri-my je odhad 234 mil na 9 km tak asi 5 mil. za km nebude ani v jednom pripade.....

súťaží sa úsek na rovine - Mýtna-Tomášovce. uvidíme či bude pod 15mil./km. 127/13,5 je 9,4 mil./km cize je to uplne v poriadku. a komplet kri-tom by mohlo byt 15 mil./km.

a nie som administrator.....
a kedze starostka v okoli dediny nevidela ziadne stavebne stroje pytala sa NDS co sa deje...
Obrázok používateľa
devil
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 105
Založený: 04. Feb 2005 08:32

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod mireceq » 08. Júl 2018 21:50

Nove kritéria su jasne postavené na zabehnuté veľké firmy, ktoré su schopne mať a si zaplatiť odborníkov...


Tiez to tak vidim. Napr. v enviromentalnych kriteriach dostane firma viac bodov ak bude pouzivat pokrocilejsie technologie na mosty (vysuvanie, letma betonaz, letma montaz). To znamena ze aj ked by lahky usek (vascina usekov na R2) mohla postavit lacnejsie mensia firma (stavanim mostov na pevnej skruzi), sutaz vyhra velka firma s ovela vyssou cenou, pretoze pouzije "enviromentalne priatelskejsie" technologie...

To by sa ale musel vyjadrit skor nejaky odbornik, alebo musime pockat na skoncenie prveho tendra, aby sme videli skutocne vysledky..
mireceq
diskutujúci
 
Príspevky: 178
Obrázky: 8
Založený: 30. Okt 2012 17:49

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod babar » 09. Júl 2018 00:25

Vie niekto kedy vyhlasia vitaza, podpisu zmluvu a zacnu stavat usek Mytna - Tomasovce?
Video z blokady cesty medzi LC a RS za vystavbu R2: https://youtu.be/nN412U442wA
Obrázok používateľa
babar
diskutujúci
 
Príspevky: 164
Obrázky: 7
Založený: 03. Máj 2014 16:39

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod janci497 » 09. Júl 2018 11:34

V ktorom zväzku sú tie podklady k R2 Kriváň - Mýtna?

Neviete poradiť?

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dok ... il/1004632
janci497
návštevník
 
Príspevky: 28
Založený: 14. Okt 2014 15:08

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod nonick » 09. Júl 2018 13:12

Chapem to spravne, ze ide sa teda nakoniec stavat povodny variant s tou 5-km estaktadou a nie ten upraveny s kratsimi mostami?

V tom pripade je to teda naozaj dobra predpokladana cena...
nonick
diskutujúci
 
Príspevky: 95
Obrázky: 1
Založený: 20. Nov 2011 12:45

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod richie » 09. Júl 2018 13:45

del ..
richie
diskutujúci
 
Príspevky: 208
Obrázky: 0
Založený: 17. Jún 2015 08:32

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod i15 » 09. Júl 2018 14:56

mireceq napísal:
Nove kritéria su jasne postavené na zabehnuté veľké firmy, ktoré su schopne mať a si zaplatiť odborníkov...


Tiez to tak vidim. Napr. v enviromentalnych kriteriach dostane firma viac bodov ak bude pouzivat pokrocilejsie technologie na mosty (vysuvanie, letma betonaz, letma montaz). To znamena ze aj ked by lahky usek (vascina usekov na R2) mohla postavit lacnejsie mensia firma (stavanim mostov na pevnej skruzi), sutaz vyhra velka firma s ovela vyssou cenou, pretoze pouzije "enviromentalne priatelskejsie" technologie...

To by sa ale musel vyjadrit skor nejaky odbornik, alebo musime pockat na skoncenie prveho tendra, aby sme videli skutocne vysledky..


3/4 úseku Kriváň Mýtna je vedených na estakáde, to je "ľahký úsek"? :) asi ako D1 Fričovce Svinia bol kedysi "ľahký úsek na východe"

dobre že to nedávajú stavať amatérom...
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 21:49
Bydlisko: Košice

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod DrX » 09. Júl 2018 16:01

Vlados napísal:súťaží sa úsek na rovine - Mýtna-Tomášovce. uvidíme či bude pod 15mil./km.


Bol by som fakt prekvapeny, ak by nebol do 10mil EUR/km.

Hlavne ale, uz sa prejavuju pozitivne efekty R2 pre Lucenec:
viewtopic.php?f=35&t=23567
DrX
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 5
Založený: 08. Feb 2005 20:45
Bydlisko: KE

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod Vlados » 09. Júl 2018 22:49

devil napísal:som zvedavý na tú cenu? či bude toľko spomínaná 5mil./km. no ked vieme ze najlacnejsia ponuka my-tom je 127 mil. na 13,5 km a kri-my je odhad 234 mil na 9 km tak asi 5 mil. za km nebude ani v jednom pripade.....

veď ešte nie je známy vítaz. len aby sa nevyraďovalo... napr. že v noci je tma. a potom ešte počkáme na dodatky... v zima nebola tuhá, v lete nebolo dosť teplo a pod.
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 127
Založený: 20. Okt 2008 10:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod Vlados » 09. Júl 2018 23:01

DrX napísal:Hlavne ale, uz sa prejavuju pozitivne efekty R2 pre Lucenec:
viewtopic.php?f=35&t=23567

píšu že podpora na pracovné miesto predstavuje takmer 11 tisíc eur a mne to vychádza 33 333 euro. stroje nikdy nebudú patriť štátu...
neželám si devila ako moderátora tohto fóra, rovnako ako 74% hlasujúcich https://dialnice.info/viewtopic.php?f=6&t=23321
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 127
Založený: 20. Okt 2008 10:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod courier » 10. Júl 2018 09:37

Hlavnym dovodom preco firma Adient Slovakia rozsiruje vyrobu v Lucenci je poskytnutie statnej investicnej pomoci vo vyske 1,15 mil. Eur. Pokial bude R2 hotova po Lucenec, moze sa tato firma zbalit a presunut inam, kde opatovne dostane pomoc od statu, ako sa to stalo uz v nejednom pripade na Slovensku.
courier
diskutujúci
 
Príspevky: 65
Obrázky: 1
Založený: 28. Mar 2017 15:35

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod albiman85 » 10. Júl 2018 09:54

V akom pripade sa to stalo? Preco je stale Farmaceua ci ako sa vola, rozsiruje vyrobu v Hlohovci a nepostavi radsej fabriku v RS kde naklady na pracovnu silu su ovela mensie?
albiman85
diskutujúci
 
Príspevky: 101
Založený: 02. Máj 2012 11:35

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod janci497 » 10. Júl 2018 19:19

V ktorom zväzku sú tie podklady k R2 Kriváň - Mýtna?

To naozaj nevie nikto poradiť?

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dok ... il/1004632
janci497
návštevník
 
Príspevky: 28
Založený: 14. Okt 2014 15:08

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod rempo » 10. Júl 2018 20:02

tu
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zak ... nty/415538
klikneš na súťažné podklady prejde na stránku tam klik na stiahnuť súbor a v PDF je odkaz na úložisko NDS spolu s heslom je tam toho cez 11GB
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 620
Obrázky: 2125
Založený: 22. Feb 2010 01:25

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod luboslavko » 11. Júl 2018 07:51

Peterman napísal:Nove kritéria su jasne postavené na zabehnuté veľké firmy, ktoré su schopne mať a si zaplatiť odborníkov a ktoré už majú zrealizované podobne stavebné diela.... alebo si budu navzájom preplácať a preťahovať týchto ľudí ( a tých nie je vela ) .... uvidime ako budu vyzerať prvé takto realizované tendre a kto všetko sa prihlási a ako splnia kritéria

Ja som zvedavý akým spôsobom do toho zapadnú odborníci zo zahraničia (napr z EÚ), ktorí svoju prax vykonávali hocikde vo svete... Na druhej strane, NDS presne vie koľko a akých odborníkov na jednotlivé pozície na Slovensku je, keďže referencie vydáva len ona (možno niečo málo SSC a železnice ako mali väčší cestný most). Už vidím vylučovanie a vyhodnocovanie tak na pol roka...
luboslavko
návštevník
 
Príspevky: 19
Obrázky: 0
Založený: 25. Okt 2013 07:56

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod janci497 » 11. Júl 2018 18:36

rempo ja viem ako sa dostat k tym dokumentom nastiahnutie, ale v ktorych zvazkoch na stiahnutie su tie mapy, aby som nemusel zbytocne stahovat vsetko
janci497
návštevník
 
Príspevky: 28
Založený: 14. Okt 2014 15:08

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod lgjg » 12. Júl 2018 19:39

lgjg
nováčik
 
Príspevky: 7
Obrázky: 2
Založený: 31. Okt 2017 16:33

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod janci497 » 13. Júl 2018 22:17

Kde mozem stiahnut ortofotomapu v plnom rozliseni? Napr. aj v pdf?
janci497
návštevník
 
Príspevky: 28
Založený: 14. Okt 2014 15:08

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod lgjg » 14. Júl 2018 19:53

Ortofotomapu a iné podklady DSP som umiestnil na uložto: https://uloz.to/!VaNe1tCGZlZC/r2-krivan-mytna-rar
lgjg
nováčik
 
Príspevky: 7
Obrázky: 2
Založený: 31. Okt 2017 16:33

Re: R2 Kriváň – Lovinobaňa

Odoslaťod babar » 17. Júl 2018 10:00

Ak som to pochopil spravne, cely usek sa bude koncit pred Tomasovcami polovicou planovaneho kruhacu s R7 ale Nechapem naco je tam este ten kus cesty do pola? A hlavne kedy uz konecne zacnu stavat, tender na tu druhu polku Mytna Tomasovce by uz mohli ukoncit vyhlasenim vitaza, či mi nieco unika?
Video z blokady cesty medzi LC a RS za vystavbu R2: https://youtu.be/nN412U442wA
Obrázok používateľa
babar
diskutujúci
 
Príspevky: 164
Obrázky: 7
Založený: 03. Máj 2014 16:39

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na R2

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: sekera a 1 hosť.